W art. 36a SysOśwU dodano ust. 1a stosownie, do którego na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, powołuje i odwołuje z tego stanowiska właściwy minister prowadzący placówkę.

W przeciwieństwie do „zwykłych” publicznych placówek gdzie powierzenie stanowiska dyrektora szkoły oznacza modyfikację już istniejącego stosunku pracy, w przypadku szkół „ministerialnych” powołanie na stanowiska dyrektora szkoły będzie wiązało się z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania. W rezultacie będą miały zastosowanie wszystkie przepisy KP dotyczące powołania, w tym szczególności art. 68-72 KP.

Konkurs na stanowisko dyrektora

W świetle nowych przepisów do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora placówki będzie konieczne przeprowadzenie konkursu. Tylko w sytuacji gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, właściwy minister prowadzący placówkę będzie mógł powołać na stanowisko dyrektora placówki ustalonego przez siebie kandydata. Do czasu powołania na stanowisko dyrektora placówki minister prowadzący placówkę będzie mógł powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora placówki wicedyrektorowi albo innemu pracownikowi tej placówki.

Wymagania stawiane wobec kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez ministra lub publicznej placówki prowadzonej przez ministra

Zgodnie z art. 36a ust. 1e stanowisko dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez ministra lub publicznej placówki prowadzonej przez ministra może zajmować osoba:

 1. posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie;
 2. posiadająca staż pracy określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 36a ust. 1f;
 3. posiadająca doświadczenie związane z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i placówek lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 4. spełniająca warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 5. mająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 6. niekarana karą dyscyplinarną oraz niebędąca podmiotem postępowania dyscyplinarnego;
 7. nieskazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. niebędąca podmiotem postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 9. niekarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. z Dz.U. z 2013 r. poz. 168);
 10. niekarana karą porządkową, o której mowa w art. 108 KP.

Dodatkowe wymagania, jakie mogą być stawiane kandydatowi na stanowisko dyrektora placówki publicznej prowadzonej przez ministra mogą wynikać z rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 36a ust. 1f SysOśwU. Delegacja ustawowa zobowiązuje ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa do określenia, w drodze rozporządzenia, stażu pracy wymaganego od osoby zajmującej stanowisko dyrektora placówki, sposobu i trybu przeprowadzania konkursu oraz składu i trybu pracy komisji konkursowej, uwzględniając sposób ogłaszania konkursu, sposób wyłaniania kandydata, sposób sprawowania nadzoru nad prawidłowością postępowania konkursowego oraz tryb unieważnienia konkursu. W rozporządzeniu tym fakultatywnie mogą być dodatkowo określone wymagania stawiane kandydatom na stanowisko dyrektora.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku powoływania dyrektorów placówek „ministerialnych” nie będzie obowiązku zasięgania w tej sprawie opinii kuratora oświaty, który nie posiada kompetencji nadzorczych wobec placówek centralnych. Nie istnieje zatem również uzasadnienie potrzeby uzyskania opinii ww. organu w sytuacji odwoływania dyrektora placówki centralnej.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw