Zmiany zasad poboru podatku u źródła

Ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193) wejdzie w życie od 1.1.2019 r. i znowelizowane przepisy będą dotyczyć dochodów uzyskanych od tej daty. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. zasad poboru podatku u źródła w odniesieniu do płatności przekraczających 2 mln zł rocznie do danego podatnika.

Obecnie, zgodnie z ogólną regułą, płatnicy zobowiązani są pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat określonych przepisami ustaw podatkowych w dniu ich dokonania. Jednak często ma tu zastosowanie obniżona stawka lub zwolnienie z podatku u źródła już w momencie wypłaty należności, a nie stawka krajowa. W takim rozwiązaniu ewentualna kontrola prawidłowości dokonanych przez płatnika rozliczeń następuje już po fakcie.

Zmiana polega na wprowadzeniu, w miejsce preferencyjnej stawki już w momencie wypłaty przez płatnika, obowiązku poboru podatku przez płatnika według stawki krajowej, połączonego z procedurą dokonania zwrotu podatku. Zwrot następować będzie po przeprowadzeniu odpowiedniej weryfikacji prawa do preferencyjnego opodatkowania podatkiem u źródła należności. Ten nowy mechanizm rozliczania podatku u źródła odnosi się do płatności przekraczających 2 mln zł rocznie do danego podatnika. Zatem, jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.; dalej PDOPrU) przekracza kwotę 2 mln zł, płatnicy są zobowiązani pobrać w dniu dokonania wypłaty należności zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według stawki krajowej od nadwyżki ponad kwotę 2 mln zł (art. 26 ust. 2e PDOPrU).

Jednocześnie wprowadzono uproszczenia, dzięki którym nawet w sytuacji przekroczenia progu 2 mln zł płatnik uprawniony będzie do zastosowania preferencyjnego opodatkowanie podatkiem u źródła w momencie wypłaty należności. Jest to możliwe w dwóch sytuacjach:

1) przedłożenia przez płatnika organowi podatkowemu oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, że posiada on dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego uprawniające go do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania (np. obniżonych stawek określonych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania); oświadczenie takie w odpowiedniej formie elektronicznej składać będzie kierownik jednostki w rozumieniu ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), najpóźniej w dniu wypłaty należności (np. dywidend lub odsetek);

2) uzyskania tzw. opinii organu o stosowaniu zwolnienia w podatku u źródła , pozwalającej - w stosunku do pewnej kategorii wypłat (tj. podlegających art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 4 PDOPrU) - na dokonywanie rozliczeń na dotychczasowych, preferencyjnych zasadach.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności