Zmiany z zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  • Nowelizacja dotyczy kontroli przeprowadzanych na podstawie art. 48 ust. 7 RefundLekU.
  • Ograniczeniu uległ katalog sytuacji podlegających karom administracyjnym. 

Omawiana nowelizacja, dzięki ujednoliceniu charakteru i wysokości kar z tytułu błędnego określenia poziomu refundacji recept, zrównuje sytuację podmiotów podlegających kontroli na podstawie art. 48 ust. 7 RefundLekU. Z art. 52a ust. 1 RefundLekU w brzmieniu nadanym ustawą z 21.2.2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 399) usunięto przepisy pkt. 5–7, tak aby nie obejmował swoją normą sytuacji:

  • wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi,
  • wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej,
  • wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37 ustawy refundacyjnej.

Czyny zagrożone sankcjami

Oznacza to, że na mocy art. 52a RefundLekU sankcje obejmują jedynie przypadki prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z przepisami prawa oraz przypadki braku prowadzenia dokumentacji medycznej. Sankcje dotyczyć będą przypadków określonych w art. 48 ust. 7 RefundLekU, czyli braków w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej zasadności i prawidłowości wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne i zleceń na wyroby medyczne.

Ponadto sankcjami zagrożone jest wypisywanie recepty niezgodnej z uprawnieniami osoby uprawnionej do wystawienia (48 ust. 7a pkt 3 RefundLekU, wcześniejszy art. 52a ust. 1 pkt 6 tejże ustawy). Ma to na celu zwiększenie kontroli nad ordynacją leków, co przyczynić się ma do zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów)

Sankcje

Zgodnie z art. 48 RefundLekU, w przypadku wadliwie wystawionej recepty, zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji, dokonuje się do Narodowego Funduszu Zdrowia. Omawiana nowelizacja rozszerza ten przepis na sytuację, gdy dochodzi do wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami osoby uprawnionej.

Kary administracyjne w postaci kar pieniężnych za prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z przepisami prawa oraz za nieprowadzenie dokumentacji medycznej, nakładane będą zgodnie z przepisami art 52a RefundLekU.

Przepisy przejściowe

Przepisy przejściowe wprowadzone do ustawy z 21.2.2019 r. przewidują brak opłat lub kar określonych w wystąpieniach pokontrolnych kończących postępowania prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie tejże ustawy, których wartość jednorazowo nie przekracza 500 zł.

Nowelizacja weszła w życie 1.6. 2019 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności