Zmiany we wzorach dowodów osobistych

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 224 opublikowano Rozporządzenie MSWiA z 29.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu MSW z 29.1.2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 ze zm.; dalej: rozporządzenie). Przepisy § 7 rozporządzenia dotyczą wymogów, jakie są wymagane od fotografii zamieszczanej w dowodzie osobistym. Dodano przepis, zgodnie z którym fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5. roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Inne zmiany polegają na zastąpieniu wymogu stosowania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, stosowanie podpisu osobistego i podpisu zaufanego. Natomiast w razie braku tymczasowego dowodu osobistego albo ważnego dokumentu paszportowego, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego organ gminy będzie mógł potwierdzić także na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię, przedłożonych przez osobę, która ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

Ponadto:

1) w przypadku dowodu osobistego wydawanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, dowód osobisty odbierze także rodzic niebędący wnioskodawcą;

2) odbiór zabezpieczonego dokumentu z kodem umożliwiającym odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego potwierdza się wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego.

Od 4.3.2019 r. zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) może dokonać posiadacz dowodu osobistego (art. 43 ust. 3a ustawy z 6.8.2010 r. o dowodach osobistych, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 ze zm.; dalej: DowodOsobistU). W konsekwencji, wprowadzono do rozporządzenia przepisy, zgodnie z którymi w przypadku:

1) zgłoszenia w trybie art. 43 ust. 3a DowodOsobistU, uszkodzony dokument trzeba będzie przekazać pocztą lub osobiście;

2) zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w powyższym trybie, ustalenie zgodności danych nastąpi automatycznie przez porównanie danych przez usługę elektroniczną, za pomocą której zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych;

3) określonego w art. 47 ust. 3a DowodOsobistU, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego będzie generowane automatycznie przez usługę elektroniczną, za pomocą której zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego.

Rozporządzenie określa też wzory:

1) dowodu osobistego (załącznik nr 1);

2) wniosku o wydanie dowodu osobistego - DO/W/1 (załącznik nr 2);

3) wniosku o wydanie dowodu osobistego - DO/W/1a, czyli wersja elektroniczna (załącznik nr 3);

4) formularza odbioru dowodu osobistego - DO/F/1 (załącznik nr 4);

5) formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - DO/F/2e, czyli wersja elektroniczna (załącznik nr 5);

6) zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego - DO/Z/1e (załącznik nr 6).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności