Zmiany we wnioskach paszportowych

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1313 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 8.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych (dalej: nowelizacja). Zmieniono więc rozporządzenie MSWiA z 16.8.2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. nr 152, poz. 1026 ze zm.; dalej: DokPaszportR).

Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składa przede wszystkim wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego, natomiast dodano, że składa się również oddzielny wniosek, jeżeli dokument paszportowy wydaje konsul. Ubiegając się o wspomniany dokument paszportowy składa się również dowód uiszczenia opłaty; w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty. Zgodnie z ust. 6 dodanym do § 3 DokPaszportR, dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi nie przedstawiają małoletni z wyjątkiem posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Zgodnie z art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 2 ustawy z 13.7.2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1919 ze zm.), w uzasadnionych przypadkach:

  • gdy w danym państwie nie ma polskiego urzędu konsularnego lub warunki uniemożliwiają lub znacznie utrudniają osobiste złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego w urzędzie konsularnym, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie paszportu tymczasowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego złożenia wniosku i osobistego odbioru tego dokumentu;
  • zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego.

Jak wynika z ust. 2a dodanego do § 10 DokPaszportR, w obu tych przypadkach osoba ubiegająca się o dokument paszportowy przekazuje przed jego odbiorem organowi paszportowemu, w którym został złożony wniosek, dotychczas posiadany paszport lub paszport tymczasowy w celu jego anulowania.

Nowelizacja wprowadza zmiany we wzorze:

  • wniosku o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składanego do wojewody lub do ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
  • wniosku o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dodano także wzór wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego.

Ważne

Wnioski o wydanie dokumentów paszportowych złożone i niezrealizowane przed 19.7.2019 r. są realizowane na podstawie przepisów dotychczasowych (§ 2 nowelizacji).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności