Ustawą z 8.7.2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z  2021 r. poz. 1558) wprowadzono zmianę w PodLokU w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości. W wyniku nowelizacji przepis art. 7 w ust. 1 pkt 3 PodLokU otrzymał nowe brzmienie. Zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości podlegać będą grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Przed nowelizacją zmieniony przepis określał zwolnienie dla budynków, budowli i zajętych pod nimi gruntów. 

W uzasadnieniu zmiany przepisów ustawy  wyjaśniono, że ustawa zmierza do tego, by przepisy PodLokU jasno i jednoznacznie stanowiły, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszelkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze. Zatem zmiana ma na celu wyeliminowanie wątpliwości, które sugerowały, że zwolnieniu podlegają wyłącznie te grunty, które fizycznie zajęte są przez zwolnione budynki lub budowle. 

Nowelizacja wejdzie w życie 1.1.2022 r.