Zmiany w zgłoszeniach celnych w zakresie operacji handlowych w zakresie tzw. handlu e-Commerce

Obecnie obowiązujące zasady wypełniania zgłoszeń celnych nie uwzględniają zwiększającej się liczby operacji handlowych na rynku e-Commerce. Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 8.9.2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2262) operatorzy kurierscy mają możliwość składania zbiorczych zgłoszeń kurierskich, ale wyłącznie w przypadku, gdy przesyłki są m.in. jednocześnie zwolnione z cła i podatków. W związku z tym, że zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU), przy sprzedaży wysyłkowej nie ma zwolnienia podatkowego, to operatorzy kurierscy w chwili obecnej nie mają możliwości złożenia zbiorczego zgłoszenia celnego jeżeli transakcja została dokonana w tej formie. Oznacza to, że każda tego rodzaju przesyłka powinna zostać zgłoszona z zastosowaniem standardowego zgłoszenia celnego.

Propozycja zmiany rozporządzenia wprowadza uproszczenie polegające na umożliwieniu składania zbiorczych zgłoszeń celnych w odniesieniu do przesyłek zwolnionych z cła na podstawie art. 23-24 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z 16.11.2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz. UE L Nr 324, str. 23) i niezwolnionych z podatku w trybie przepisów odrębnych, których łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 150 euro, o ile są spełnione łącznie następujące wymogi: odbiorcami przesyłek są osoby fizyczne; osoba składająca zgłoszenie działa jako przedstawiciel pośredni, o którym mowa w art. 18 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9.10.2013 r. ustanawiającym unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L Nr 269, str. 1); towary zostały sprzedane w tej samej walucie; towary podlegają stawce podatku w tej samej wysokości. Zbiorcze zgłoszenie celne jest składane na podstawie danych zawartych w elektronicznej ewidencji udostępnianej przed złożeniem tego zgłoszenia organowi celnemu, do którego jest składane zgłoszenie.

Rozporządzenie wprowadzające zmiany wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności