Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym zawiera propozycje poniżej wyróżnionych zmian.

1. Poprawa sytuacji uczestników centrów integracji społecznej (CIS) przez:

 •  podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego do wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa w zajęciach CIS włącznie z okresem próbnym (obecnie podczas 1-miesięcznego okresu próbnego uczestnik otrzymuje jedynie 50 % świadczenia integracyjnego);
 • uelastycznienie czasu uczestnictwa w CIS do 30 h tygodniowo (obecnie 6 h dziennie);
 • poszerzenie możliwości przedłużania okresu uczestnictwa w CIS o 6 miesięcy, po zmianie maksymalny okres uczestnictwa będzie mógł trwać łącznie 24 miesiące (obecnie 18 miesięcy);
 • przyznanie dodatkowych dni wolnych od zajęć, łącznie 12, z zachowaniem świadczenia integracyjnego (obecnie 6 dni);
 • wydłużenie okresu niezdolności do pracy wskutek choroby do 21 dni, za które przysługuje świadczenie integracyjne pomniejszone o 1/40 za każdy dzień niezdolności (obecnie 14 dni);
 • podniesienie górnego limitu premii motywacyjnej, wypłacanej ze środków własnych CIS, do wysokości 100 % świadczenia integracyjnego (obecnie do 50 %).

 2. Ułatwienie funkcjonowania centrów integracji społecznej przez:

 • rezygnację z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu przez ośrodek pomocy społecznej do uczestnictwa w CIS;
 • umożliwienie zakładania CIS i KIS przez spółdzielnie socjalne zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych;
 • umożliwienie realizacji usług z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej, w ramach funkcjonującego CIS, w innej gminie (obecnie konieczność uzyskania nowego statusu i stworzenia nowej struktury CIS);
 • umożliwienie otrzymania od marszałka województwa dotacji na wyposażenie w przypadku np. rozbudowy CIS lub utworzenia warsztatu w innej gminie (obecnie dotacja jedynie na pierwsze wyposażenie) oraz dotacji podmiotowej dla CIS działającym w formie samorządowych zakładów budżetowych;
 • przyznanie kierownikowi CIS prawa do kwalifikacji uczestnika do dalszego uczestnictwa w zajęciach CIS (obecnie kwalifikuje ośrodek pomocy społecznej na wniosek kierownika).

3. Wpływanie na jakość funkcjonowania centrów integracji społecznej przez: 

 • wprowadzenie nowych uprawnień nadzorczych dla wojewody w zakresie możliwości weryfikacji spełniania wymagań przez CIS w czasie posiadania statusu CIS (przez okres 5 lat);
 • umożliwienie kierownikowi swobodnej decyzji w zakresie zatrudniania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych osób zatrudnionych w CIS (obecnie ustawa wymienia, które osoby w CIS zatrudnione są na podstawie umowy o pracę np. pracownik socjalny, instruktor zawodu).

4. Wpływanie na pracodawców przez:

 •  skrócenie okresu zatrudnienia uczestnika lub absolwenta CIS lub KIS do 6 miesięcy z refundacją części wynagrodzenia do wysokości 100  % zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne (obecnie 12 miesięcy; 100 % zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką przez 3 miesiące, 80 % kolejne 3 miesiące i 60 % w następnych 6 miesiącach).
Ważne

Do tego dochodzą też m.in. zmiany korzystne dla członków Rady Zatrudnienia Socjalnego oraz możliwość  tworzenie resortowych programów na rzecz rozwoju CIS i KIS. Projekt ustawy o zatrudnieniu socjalnym wprowadza także zmianę w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie przeznaczenia środków finansowych uzyskanych przez gminę z opłat za wydanie pozwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych również na zadania realizowane przez CIS i KIS.

Źródło:

gov.pl