Zmiany w zasadach wyliczania zaliczek na podatek dochodowy pracowników w 2020 roku

Wyższe koszty pracownicze

Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy (poczynając od zaliczki za styczeń 2020 r.) pracodawca uwzględnia wyższe zryczałtowane koszty pracy, o których mowa w art. 22 ust. 2 PDOFizU. Zatem przychody pracownika powinny być pomniejszone o zryczałtowane koszty w wysokości podanej w tabeli.

Ustalenie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy:

Pracownik

Przychody

Miesięczne koszty w 2020 r.

Koszty pracownicze w roku podatkowym 2020

Miejsce zamieszkania w miejscu położenia zakładu pracy

Z jednego zakładu pracy

250 zł

nie więcej niż

3000 zł

Z więcej niż jednego zakładu pracy

-

nie mogą przekroczyć

4500 zł

Miejsce zamieszkania poza miejscem położenia zakładu pracy

Z jednego zakładu pracy

300 zł

nie więcej niż

3600 zł

Z więcej niż jednego zakładu pracy

-

nie mogą przekroczyć

5 400 zł

Stosowanie 17% stawki w pierwszym progu

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje zmieniony przepis art. 32 PDOFizU, który ma zastosowanie do obliczania przez płatnika (zakład pracy) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych pracownikom dochodów. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. ustawy zaliczki te, za miesiące od stycznia do grudnia, wynoszą:

1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali - 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

2) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;

3) za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Z powyższych zmian wynika, że przy obliczaniu zaliczki należy wziąć pod uwagę, iż niższa jest stawka w pierwszym progu podatkowym (tj. do 85 528 zł) i wynosi 17%.

Kolejna zmiana polega na tym, że za miesiąc, w którym pracownik przekroczy próg dochodowy 85 528 zł, pracodawca pobierze zaliczkę na podatek według dwóch stawek: 17% od tej części dochodu, która nie przekroczyła 85 528 zł i 32 % od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali. Dotychczas płatnik potrącał zaliczkę, stosując niższą stawkę skali (wtedy 18%) również w miesiącu, w którym pracownik przekraczał próg dochodowy. Dopiero od kolejnego miesiąca stosowana była stawka 32%. Oznacza to wyższy podatek płacony w ciągu roku przez osoby przekraczające pierwszy próg podatkowy, co zmniejszy dopłatę w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego podatnika.

Kwota zmniejszająca zaliczkę

Obliczoną zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górną granicę przedziału skali podatkowej (czyli kwoty 85 528 zł) zgodnie z art. 32 ust. 3 PDOFizU pomniejsza się o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, tj. w 2020 r. - kwoty 525 zł 12 gr (było 556 zł 02 gr).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności