Zmiany w zasadach przyznawania zasiłku stałego

Wyrokiem z 6.10.2015 r. w sprawie SK 19/14 Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. 106 ust. 3 PomSpołU z przepisem art. 67 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Skutkiem tego wyroku będzie utrata mocy obowiązującej przepisu art. 106 ust. 3 PomSpołU od 31.12.2016 r. - w zakresie, w jakim stanowi, że w wypadku wniosku o przyznanie zasiłku stałego osobie całkowicie niezdolnej do pracy, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i niemającej innych środków utrzymania, prawo do zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

W związku z powyższym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowany został projekt ustawy nowelizującej ustawę o pomocy społecznej w zakresie zakwestionowanym przez Trybunał Konstytucyjny. Projektowana nowelizacja przewiduje zmianę reguły przyznawania zasiłku stałego od momentu złożenia wniosku do ośrodka pomocy społecznej wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie nowym przepisem art. 106 ust. 7 PomSpołU w przypadku złożenia przez osobę, która nie posiada ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wniosku o przyznanie zasiłku stałego wraz z wymaganą dokumentacją oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wszczynane będzie postępowanie o ustalenie uprawnienia do zasiłku stałego, a następnie, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, wszczęte postępowanie zawieszane do dnia dostarczenia ostatecznego lub prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W konsekwencji nastąpi zatem przesunięcie wstecz terminu, od którego nastąpi przyznanie zasiłku stałego - zasiłek stały będzie mógł być przyznany od miesiąca wystąpienia z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Projekt zawiera także przepis przejściowy odnoszący się do postępowań w sprawie o przyznanie zasiłku stałego osobom, które złożyły wniosek o przyznanie zasiłku stałego przed dniem wejścia w życie ustawy. Postępowania takie toczyć się będą według przepisów dotychczasowych. Zakłada się, że projektowana ustawa nowelizująca wejdzie w życie 1.1.2017 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności