W art. 83a ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134; dalej: OchrPrzyrU) uchylono ust. 2, który stanowił że zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydawano po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

W art. 83f OchrPrzyrU określono przypadki, w których nie stosuje się obowiązków uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Zmiany obejmują także te przepisy.

Zakres wyłączenia z obowiązku uzyskania zezwolenia:

Przed zmianą:

Po zmianie:

krzewy

których wiek nie przekracza 10 lat

albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m 2

drzewa

których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

 • 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

drzewa lub krzewy

które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

drzewa lub krzewy

usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego

Rada gminy będzie mogła określić inne wyłączenia z obowiązku uzyskania zezwolenia. Nowelizacja wskazuje kryteria, które rada gminy będzie musiała brać pod uwagę określając zakres tego wyłączenia w podjętej uchwale (art. 83f ust. 1a OchrPrzyrU).

Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że obowiązek zezwolenia nie dotyczy także innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria:

gatunek drzewa lub krzewu

wiek drzewa lub krzewu

obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku

cel usunięcia drzewa lub krzewu:

 • związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej;

cechy nieruchomości:

 • objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 OchrPrzyrU,
 • wpisanie do rejestru zabytków,
 • położenie w pasie drogowym drogi publicznej,
 • rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,
 • określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jeżeli chodzi o opłaty za usunięcie:

a. drzewa – ustala się ją mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty (nie uwzględnia się już tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa);

b. krzewu – ustala się ją mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty (poprzednio opłatę ustalano na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu).

Dodano też zapis, zgodnie z którym rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określa wysokość stawek opłat jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na:

a. rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;

b. obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.

Jeżeli rada gminy nie określi w ten sposób wysokości stawek opłat, do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu będą miały zastosowanie maksymalne stawki, które zgodnie z nowelizacją nie mogą przekraczać:

a. 500 zł – za usuwanie drzewa;

b. 200 zł – za usuwanie krzewów.

Ważne
Stawki te podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.

Przypadki, w których nie nalicza się opłaty za usunięcie drzew lub krzewów określono w art. 86 OchrPrzyrU.

Zakres wyłączenia z naliczania opłaty:

Przed zmianą:

Po zmianie:

drzewa lub krzewy

na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

(uchylono)

drzewa

których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

 • 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

– w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

 • 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

– w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

krzewy

których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

rosnące w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2 , w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Rada gminy może też określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, że opłat za usunięcie drzewa lub krzewu nie nalicza się także w przypadku innych drzew lub krzewów uwzględniając kryteria z art. 83f ust. 1a OchrPrzyrU).

Dodano też zapis, zgodnie z którym w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było (art. 89 ust. 1 OchrPrzyrU).