Pozostałe przesłanki – ujęte w art. 57 ust. 4 Dyrektywy 2014/24/UE – zostały wdrożone jako przesłanki fakultatywne, tzn. do decyzji zamawiającego będzie należało, które z nich zastosuje w danym postępowaniu, o ile przesłanki te wskaże w ogłoszeniu stanowiącym zaproszenie do ubiegania się o zamówienie (art. 24 ust. 5 i 6 ZamPublU).

Wprowadzane przepisy w pewnych przypadkach wskazują także na możliwość procedury sanacyjnej – czyli przywrócenia wiarygodności wykonawcy, jako uczestnika postępowania i wykonawcę umowy o zamówienie publiczne. Może tak się stać, jeżeli wykonawca przedstawi dowody na to, że podjęte przez niego środki sanacyjne są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub zobowiązanie się do naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego czynu oraz współpracę z organami ścigania, oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym, lub nieprawidłowemu postępowaniu.

Ważne
Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Nowelizacja art. 24 ZamPublU doprowadziła do uchylenia przepisów pkt 1-12 z ust. 1. Nowe podejście ustawodawcy do określenia przesłanek wykluczenia spowodowało konieczność dopisania trzynastu nowych obligatoryjnych przesłanek. Zgodnie z nowym brzmieniem w art. 24 ust. 1 ZamPublU z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

„12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.

Część z punktów w art. 24 ust. 1 ZamPublU, jak pkt. 12-15, 19, 21, czy 23 są dotychczas istniejącymi przesłankami w zmienionej formie, np. w pkt. 12 dodano nowe rodzaje przestępstw. Przesłanki w pkt. 16-18, 20, czy 22 są nowymi rozwiązaniami prawnymi, chociaż takie jak wymienione w pkt. 16 i 17 nawiązują do uchylonego art. 24 ust. 2 pkt 3 ZamPublU, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Nowe przesłanki fakultatywne

Wśród nowych przesłanek fakultatywnych – po wskazaniu podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ lub w zaproszeniu do negocjacji – należy wyróżnić takie, które odnoszą się do wykonawcy:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację – w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 PrRestr lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 PrUpad – dotychczas podobna przesłanka była w art. 24 ust. 1pkt 2 ZamPublU;

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (przed nowelizacją podobna przesłanka była w art. 24 ust. 2a ZamPublU);

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 art. 24 ZamPublU, uprawnione do reprezentowania wykonawcy, pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ZamPublU z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ZamPublU

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4) który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5 powyżej;

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Terminy wykluczenia wykonawców

Wraz z nowymi przesłankami wykluczenia ustawodawca na nowo w art. 24 ust. 7 ZamPublU określił terminy wykluczenia wykonawców. Terminy te podzielono na trzy grupy: 5 lat, 3 lata i termin wskazany w orzeczeniu. Wykluczenie wykonawcy zatem następuje:

1) w przypadkach, o których mowa art. 24 w ust. 1 pkt 13 lit. a – c ZamPublU (przestępstwo, o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 KK lub art. 46 lub art. 48 SportU, o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK i skarbowe) i art. 24 ust. 1 pkt 14 (w odniesieniu do urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a – c ZamPublU, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ZamPublU (przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 SkutkiCudzP (w odniesieniu do urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d – w odniesieniu do obligatoryjnych przesłanek wykluczenia;

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ZamPublU (przypadek dotyczy wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne) – w odniesieniu do obligatoryjnych przesłanek wykluczenia;

c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ZamPublU (dotyczą wykroczeń przeciwko prawom pracownika lub wykroczeń przeciwko środowisku, a także skazanych za nie urzędujących członków organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta) – w odniesieniu do fakultatywnych przesłanek wykluczenia

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ZamPublU (w odniesieniu do wykonawców, którzy nieuczciwie chcą wpływać na przebieg lub wynik postępowania – przesłanki obligatoryjne) lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ZamPublU (w przypadku poważnego naruszenia obowiązków zawodowych i niewykonania lub nienależytego wykonania wcześniejsze umowy o zamówienie publiczne lub o koncesję – przesłanki fakultatywne), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa art. 24 w ust. 1 pkt 21 ZamPublU (w odniesieniu do podmiotu zbiorowego, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne – przesłanka obligatoryjna), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa art. 24 w ust. 1 pkt 22 ZamPublU (dotyczy wykonawcy, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne – przesłanka obligatoryjna), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Procedura „self-cleaning”

Jak już zaznaczono na wstępie, wobec niektórych podstaw wykluczenia ustawodawca przewidział w art. 24 ust. 8 ZamPublU procedurę sanacyjną, tzw. „self-cleaning”.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ZamPublU może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Podjęte przez wykonawcę środki zaradcze, o których mowa powyżej, podlegają ocenie zamawiającego i jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez wykonawcę, nie podlega on wykluczeniu (art. 24 ust. 9 ZamPublU).

W przypadku gdy wykonawca podlega wykluczeniu, bo brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik (a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług) brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji (art. 24 ust. 10 ZamPublU).

Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Ustęp 11 w art. 24 ZamPublU to nowy, ważny przepis, ponieważ wymaga aktywności i uwagi wykonawcy, który będzie musiał śledzić informacje przekazywane przez zamawiającego dotyczące otwarcia ofert. W związku z wejściem w życie nowych przepisów wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ZamPublU, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ZamPublU, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ZamPublU. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z wyjaśnieniem na stronie UZP (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych): „Samo niedochowanie terminu, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ZamPublU, na złożenie wskazanego oświadczenia, nie powinno skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Niedochowanie tego terminu nie zostało bowiem obwarowane przez ustawodawcę sankcją wykluczenia z postępowania, zaś katalog podstaw do wykluczenia z postępowania ma charakter zamknięty i nie powinien być interpretowany rozszerzająco. Niemniej jednak zamawiający powinien dokonać weryfikacji braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawców ubiegających się o to samo zamówienie (jego część), która to przynależność mogłaby prowadzić do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu. Jest to jedna z obligatoryjnych przesłanek oceny podmiotowej wykonawców w postępowaniu, odnosząca się do braku podstaw do wykluczenia z postępowania, opisana w art. 24 ust. 1 pkt 23 ZamPublU.

W przypadku więc braku złożenia samodzielnie przez wykonawcę takiego oświadczenia, o którym stanowi art. 24 ust. 11 ZamPublU, zamawiający powinien wezwać tego wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ZamPublU do uzupełnienia takiego dokumentu, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin na dokonanie takiej czynności. Dopiero brak uzupełnienia na wezwanie zamawiającego takiego dokumentu powinien skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 12 ZamPublU. W powyższych okolicznościach należałoby uznać, że wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania (oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania), oświadczenia lub dokumentu.

Podkreślenia wymaga też przepis zawarty w art. 24 ust. 12 ZamPublU, zgodnie z którym zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Jest to o tyle istotne, że obecnie postępowanie o zamówienie publiczne opiera się w dużej mierze o treść oświadczeń składanych przez wykonawców. Wprowadzony przepis będzie dawał zamawiającemu możliwość wykluczenia w szczególności, gdy okaże się, że wykonawca podał nieprawdę, czy też w nielegalny sposób wpływał na procedurę”.

Przepisy dotyczące grupy kapitałowej

Wraz nowelizacją uchylono przepisy dotyczące grupy kapitałowej i weryfikacji oświadczeń wykonawcy w tym względzie (art. 24a i 24b ZamPublU).

Procedura odwrócona

W dodanym art. 24aa ZamPublU wprowadzono tzw. procedurę odwróconą.

Zgodnie z postanowieniami art. 24aa ZamPublU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Warunkiem zastosowania procedury odwróconej jest umieszczenie informacji o zamiarze jej zastosowania w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Powyższy przepis stanowi implementację do polskiego prawa art. 56 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, w świetle którego w procedurach otwartych instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji.

Procedura ta polega zatem na tym, że zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców, tzn. nie bada nawet wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców, składanych w szczególności w formie JEDZ. W pierwszej kolejności dokonuje on oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ZamPublU) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona najlepiej – w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert. Po ocenie merytorycznej zamawiający dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, badając oświadczenia, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ZamPublU.

Powyższy opis odzwierciedla postanowienia art. 24aa ust. 1 ZamPublU. Natomiast na podstawie art. 24aa ust. 2 ZamPublU, jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać ofertę wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert pod kątem: czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Dokumenty, jakich może żądać zamawiający

Nowe zasady potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu spowodowały całkowitą zmianę art. 25 ZamPublU, a w tym ustalenia nowej delegacji do wydania tzw. rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (art. 25 ust. 2 ZamPublU).

Jak stanowi art. 25 ust. 1 ZamPublU w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,

2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

3) brak podstaw wykluczenia

– zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ lub zaproszeniu do składania ofert.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 25 ust. 2 ZamPublU minister rozwoju w drodze rozporządzenia określił:

1) rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,

2) okres ich ważności,

3) formy, w jakich dokumenty te mogą być składane,

– mając na uwadze, że potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia może być zamiast dokumentu również:

1) oświadczenie złożone przed właściwym organem,

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

3) wyciąg z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, lub, w przypadku jego braku, równoważny dokument wykazujący brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny,

4) potwierdzeniem, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego, może być w szczególności zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,

a także, mając na uwadze aktualność tych dokumentów oraz potrzebę zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w przypadku zamówień wymagających tych informacji, związanych z nimi lub je zawierających, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych (rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów (…)