W Dz.Urz. M.P. z 2021 r. pod poz. 26 opublikowano uchwałę nr 6 Rady Ministrów z 12.1.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (uchwała nowelizująca).

Zmiany wprowadzono do uchwały nr 102 Rady Ministrów z 2.7.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.Urz. M.P. poz. 662 ze zm.; dalej: uchwała nr 102). Zgodnie z § 2 uchwały nr 102, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (czyli dofinansowanie ze środków RFIL), w postaci środków finansowych, mają być kierowane także dla gmin, opisanych w wykazie gmin objętych wsparciem (załącznik nr 7 do uchwały nowelizującej), w kwocie całkowitej 1 mld zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.

Dodano zapisy, zgodnie z którymi wsparcie takie wynosi:

  1. 40% wysokości wydatków poniesionych przez gminę na realizację inwestycji, średniorocznie w latach 2016–2020, jednak nie więcej niż 8 mln zł, lub
  2. 80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu wprowadzenia, za wybrane albo wszystkie miesiące pierwszego kwartału 2021 r., na podstawie art. 15p KoronawirusU, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie:
  • usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 UsługiTurystU, lub
  • usług ujętych w PKD 49.39.Z – działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod warunkiem że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.
Ważne

W przypadku gdy z wniosków o przyznanie wsparcia z tych środków wynika przekroczenie kwoty całkowitej 1 mld zł, wsparcie to ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w sposób zapewniający nieprzekroczenie tej kwoty.

Ponadto, omawiane wsparcie dla wspomnianych gmin może być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych lub inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi, w szczególności budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację:

  1. szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie;
  2. placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych;
  3. parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego;
  4. skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych;
  5. infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia lub rozwoju usług turystycznych, w szczególności dróg, chodników, oczyszczalni ścieków.
Ważne

Gmina może złożyć wyłącznie 1 wniosek o przyznanie wsparcia w tym zakresie.

Wnioski o przyznanie wsparcia z tych środków można składać w terminie miesiąca od 13.1.2021 r. Wojewoda dokonuje oceny złożonych wniosków pod względem formalno-rachunkowym i przekazuje Prezesowi Rady Ministrów te wnioski, a ten, na podstawie otrzymanych od wojewody wniosków o przyznanie wsparcia ze środków, w terminie miesiąca od dnia ich otrzymania, składa dyspozycję wypłaty tych środków.

Załącznik zawierający wykaz gmin uprawnionych do tego wsparcia wskazuje 38 gmin z południa Polski.