Usunięcie zwolnienia od VAT usług będących odrębną całością usług ubezpieczeniowych i finansowych

W art. 43 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.; dalej: VATU) nastąpi wykreślenie ust. 13 i 14. Ze zwolnienia zostaną wyłączone usługi, które przed zmianą przepisów były uznawane za stanowiące element usługi ubezpieczeniowej oraz były świadczone przez podmioty trzecie na rzecz zakładów ubezpieczeń. Są to między innymi usługi likwidacji szkód, które świadczone odrębnie nie stanowią usługi ubezpieczeniowej ani usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Zmiana zasad zwrotu VAT

Zmiany w art. 87 ust. 2, 2b, i 5a VATU umożliwiają wydłużenie terminu zwrotu podatku przez organy podatkowe. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowej weryfikacji, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji podatnika. Dodany w art. 87 ust. 2b wprowadza możliwość weryfikacji rozliczeń również innych podmiotów, biorących udział w obrocie towarami i usługami.

Zgodnie z art. 87 ust. 6 VATU urząd zwraca różnicę w podatku, w terminie 25 dni jeżeli wynikające z faktur należności w całości zostaną zapłacone za pomocą rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, a podatnik przedstawi potwierdzenie dokonania przelewów, całkowita kwota należności wynikających z pozostałych faktur nie przekracza 15 000 zł, dany podatnik przez kolejne dwa poprzednie lata był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, składał deklaracje i w terminie rozliczał podatki.

Zwroty podatku VAT będą następowały wyłącznie na polskie konta bankowe, zgodnie z uściślonym zapisem w art. 87 ust. 2 VATU: zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest on członkiem, natomiast dokonywany zwrot przekazywany jako zabezpieczenie udzielanego podatnikowi kredytu powinien być dokonany na wskazany przez podatnika rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek w SKOK.

Zmiany w zakresie rejestrowania i wyrejestrowywania podatników VAT

Zmiany art. 96 ust. 4 VATU powodują, że organy podatkowe, rejestrując podatników, będą dokonywały weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym. Zgodnie z art. 96 ust. 4a-4c VATU naczelnik urzędu skarbowego może odmówić rejestracji podatnika, jeżeli okaże się, że podane dane w zgłoszeniu rejestracyjnym są nieprawdziwe lub podmiot ten nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

Na podstawie zmian art. 96 ust 9 VATU naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wykreślić z urzędu podatnika z rejestru, jako podatnika VAT, bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Dodane do art. 96 ust. 9a-9i VATU pozwolą naczelnikowi urzędu skarbowego na wykreślenie z urzędu z rejestru jako podatnika VAT, także podatnika, który: zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub obowiązany do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 VATU, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 VATU, w których nie wykazał sprzedaży oraz nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, lub wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi działają w celu odniesienia korzyści majątkowej w wyniku nierzetelnego rozliczania podatku.

Naczelnik urzędu skarbowego nie wykreśla podatnika z rejestru lub przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz gdy podatnik złoży niezwłocznie brakujące deklaracje, a także w przypadku gdy niewykazanie sprzedaży oraz nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało, zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatnik, który zawiesza wykonywanie działalności gospodarczej, powinien poinformować o wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT ( np. najem), właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując jednocześnie okres, w którym ww. czynności będzie wykonywał.

Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT.

Wprowadza się modyfikację załącznika nr 11 do ustawy o VAT, zawierającego katalog towarów, wobec których zastosowano mechanizm odwróconego obciążenia w rozliczeniach podatku VAT, rozszerzając katalog towarów o: srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, biżuterię i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebra lub platerowane metalem szlachetnym, platynę nieobrobioną plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, procesorów – po przekroczeniu limitu kwotowego w wysokości 20 000 zł.

Zmiana w art. 17 ust. 1 pkt 8 VATU obejmie przepisami w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia, niektóre usługi związane z rynkiem budowlanym. Rodzaje usług objętych proponowaną zmianą, wskazano w dodanym załączniku nr 14 do VATU.

W projekcie ustawy wskazano, że w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14, a więc usług budowlanych, przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca, art. 17 ust. 1h VATU.

Możliwość stosowania rozliczeń kwartalnych.

Od 1.1.2017 r. na podstawie art. 99 ust. 3 i 3a VATU, możliwość stosowania rozliczeń kwartalnych zachowają jedynie mali podatnicy. Projekt przewiduje likwidację prawa do wyboru kwartalnego sposobu rozliczeń przez podmioty niebędące małymi podatnikami i podmioty rozpoczynające wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, w okresie pierwszych 12 miesięcy wykonywania tych czynności. Likwidacja rozliczeń za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali podatnicy nastąpi począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r.

Informacje podsumowujące, dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT UE oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym, będą składane za okresy miesięczne Projektowane przepisy w art. 100 i 101a VATU, przewidują likwidację możliwości składania tych informacji za okresy kwartalne.

Składanie deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących wyłącznie drogą elektroniczną.

Dodany do art. 99 ust. 11b VATU, wprowadza obowiązek składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Do składania deklaracji w tej formie od 1.1.2017 r. będą zobowiązani podatnicy: zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, będący dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 VATU, oraz nabywcami tych towarów lub usług, obowiązani zgodnie z art. 45ba ustawy z 26 .7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zmiany w art. 100, art. 101 i art. 101a VATU, przewidują objęcie obowiązkiem składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji podsumowujących w transakcjach wewnątrzwspólnotowych VAT UE oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym (dotyczy informacji składanych przez dostawców towarów i świadczących usługi objęte odwrotnym obciążeniem zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 VATU), a także korekt tych informacji.

Podniesienie limitu wartości sprzedaży do 200 tys. zł dla zwolnienia podmiotowego.

Zmiany w art. 113 ust. 1 VATU, wprowadzą możliwość zwolnienia od podatku sprzedaży dokonywanej przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekracza łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

Podatnicy rozpoczynający w ciągu roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 VATU będą mogli skorzystać ze zwolnienia, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł.

Utrzymanie podwyższonych stawek VAT 8% i 23% do końca 2018 r.

Obniżenie wysokości obowiązujących obecnie stawek podatku 8% i 23%, przewiduje się w momencie właściwym pod względem stabilności finansów publicznych, gdy dokonana zostanie pozytywna ocena efektów uszczelniania systemu podatkowego.

W związku z tym na obecnym etapie proponuje się utrzymanie stawek

na dotychczasowym poziomie do dnia 31 grudnia 2018 r. W art. 146a VATU wyrazy „2016 r.” zastąpiono „2018 r.”.