Zmiany w zakresie uprawnień policjantów

Konieczność zmian w zakresie uprawnień policjantów wynika przede wszystkim z potrzeby dostosowania rozporządzenia do zmian w kodeksie postępowania karnego oraz w ustawie o Policji. Zmiany w KPK zostały podyktowanie orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego K 37/11 z 11.12.2012 r., w którym TK zakwestionował dotychczasowe zasady obecności zatrzymujących podczas rozmów zatrzymanego z obrońcą. TK uznał, że art. 245 § 1 Kodeksu postępowania karnego jest niezgodny z Konstytucją przez to, że nie wskazuje przesłanki, której zaistnienie uprawnia zatrzymującego (np. policjanta) do obecności przy rozmowie zatrzymanego z adwokatem. Dlatego też począwszy od 20 listopada 2013 r. KPK dopuszcza obecność zatrzymującego przy rozmowie zatrzymanego z adwokatem w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, po uprzednim zastrzeżeniu obecności. Natomiast wspomniana nowelizacja ustawy o Policji m.in. rozszerzyła dotychczasowe uprawnienia policjantów o prawo do pobierania:

  • odcisków linii papilarnych:
    • w trybie i przypadkach określonych w przepisach kodeksu postępowania karnego oraz ustawy z 22.11.2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób,
    • w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe,
    • ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości.
  • odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków - za zgodą policjanta - w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości.

Zmiany w projekcie

Zmianom tym odpowiada projektowana nowelizacja rozporządzenia. Ponadto projekt przewiduje dodanie przepisu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby na podstawie informacji o osobie w postaci wizerunku, zdjęcia lub odcisków linii papilarnych zgromadzonych w policyjnych zbiorach danych lub zbiorach danych, do których policja posiada dostęp zgodnie z ustawa o Policji. Dodano również przepis umożliwiający wezwanie zatrzymywanej osoby do wydania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo przedmiotów mogących stanowić dowody w postępowaniu lub podlegające przepadkowi. Dookreślono sposób postępowania nieumundurowanego policjanta zatrzymującego osobę w zakresie okazania – na żądanie zatrzymywanego – legitymacji służbowej w taki sposób, aby umożliwić odnotowanie danych w niej zawartych. Wprowadzono także szereg zmian porządkujących, m. in. dostosowano odesłania do nowej numeracji. Rozporządzenie ma wejść w życie w dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/243000/243007/243008/dokument127205.pdf
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności