Konieczność zmian w zakresie uprawnień policjantów wynika przede wszystkim z potrzeby dostosowania rozporządzenia do zmian w kodeksie postępowania karnego oraz w ustawie o Policji. Zmiany w KPK zostały podyktowanie orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego K 37/11 z 11.12.2012 r., w którym TK zakwestionował dotychczasowe zasady obecności zatrzymujących podczas rozmów zatrzymanego z obrońcą. TK uznał, że art. 245 § 1 Kodeksu postępowania karnego jest niezgodny z Konstytucją przez to, że nie wskazuje przesłanki, której zaistnienie uprawnia zatrzymującego (np. policjanta) do obecności przy rozmowie zatrzymanego z adwokatem. Dlatego też począwszy od 20 listopada 2013 r. KPK dopuszcza obecność zatrzymującego przy rozmowie zatrzymanego z adwokatem w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, po uprzednim zastrzeżeniu obecności. Natomiast wspomniana nowelizacja ustawy o Policji m.in. rozszerzyła dotychczasowe uprawnienia policjantów o prawo do pobierania:

  • odcisków linii papilarnych:
    • w trybie i przypadkach określonych w przepisach kodeksu postępowania karnego oraz ustawy z 22.11.2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób,
    • w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe,
    • ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości.
  • odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków – za zgodą policjanta – w celu identyfikacji osób zaginionych lub zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości.

Zmiany w projekcie

Zmianom tym odpowiada projektowana nowelizacja rozporządzenia. Ponadto projekt przewiduje dodanie przepisu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby na podstawie informacji o osobie w postaci wizerunku, zdjęcia lub odcisków linii papilarnych zgromadzonych w policyjnych zbiorach danych lub zbiorach danych, do których policja posiada dostęp zgodnie z ustawa o Policji. Dodano również przepis umożliwiający wezwanie zatrzymywanej osoby do wydania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo przedmiotów mogących stanowić dowody w postępowaniu lub podlegające przepadkowi. Dookreślono sposób postępowania nieumundurowanego policjanta zatrzymującego osobę w zakresie okazania – na żądanie zatrzymywanego – legitymacji służbowej w taki sposób, aby umożliwić odnotowanie danych w niej zawartych. Wprowadzono także szereg zmian porządkujących, m. in. dostosowano odesłania do nowej numeracji. Rozporządzenie ma wejść w życie w dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/243000/243007/243008/dokument127205.pdf