Samorządy terytorialne, organy prowadzące szkoły, a także organy kontrolne wielokrotnie zgłaszały wątpliwości co do prawidłowej interpretacji i stosowania przepisów art. 80 i 90 OświatU. Doprecyzowanie obecnie obowiązujących regulacji prawnych umożliwi bardziej adekwatne ustalanie wysokości dotacji oraz zapewni sprawiedliwy system określania wysokości dotacji w ramach kraju. W tym celu projektodawca zdecydował się nawprowadzenie do słownika pojęć (art. 3 ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty – t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm., dalej: OświatU) nowych pojęć:

1) gmina miejska – należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gminę miejską w rejestrze terytorialnym, o którym mowa w art. 47 ustawy z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 ze zm.);

2) gmina wiejska – należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gminę wiejską w rejestrze terytorialnym, o którym mowa w art. 47 ustawy o statystyce publicznej;

3) gmina miejsko­wiejskiej – należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gminę miejsko-wiejską w rejestrze terytorialnym, o którym mowa w art. 47 ustawy o statystyce publicznej,

4) rok budżetowy – należy przez to rozumieć rok budżetowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198);

5) liczba mieszkańców – należy przez to rozumieć liczbę mieszkańców w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

6) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – należy przez to rozumieć środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 4 i 5a–5c ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.);

7) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie – należy przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 20 ust. 2 i 4 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

8) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie – należy przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowo w art. 78a OświatU wprowadzono definicję najbliższej gminy prowadzącej odpowiednio przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, szkołę danego typu i rodzaju i szkołę, w której zorganizowano internat, oraz najbliższego powiatu prowadzącego odpowiednio szkołę danego typu i rodzaju, placówkę danego rodzaju i szkołę, w której zorganizowano internat. Brak ww. definicji utrudniał stosowanie przepisów w zakresie dotacji.