Zmiany w zakresie udzielania i rozliczania dotacji wypłacanych przedszkolom, szkołom i placówkom z budżetów JST

Samorządy terytorialne, organy prowadzące szkoły, a także organy kontrolne wielokrotnie zgłaszały wątpliwości co do prawidłowej interpretacji i stosowania przepisów art. 80 i 90 OświatU. Doprecyzowanie obecnie obowiązujących regulacji prawnych umożliwi bardziej adekwatne ustalanie wysokości dotacji oraz zapewni sprawiedliwy system określania wysokości dotacji w ramach kraju. W tym celu projektodawca zdecydował się nawprowadzenie do słownika pojęć (art. 3 ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty – t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm., dalej: OświatU) nowych pojęć:

1) gmina miejska – należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gminę miejską w rejestrze terytorialnym, o którym mowa w art. 47 ustawy z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 ze zm.);

2) gmina wiejska – należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gminę wiejską w rejestrze terytorialnym, o którym mowa w art. 47 ustawy o statystyce publicznej;

3) gmina miejsko­wiejskiej – należy przez to rozumieć gminę ujętą jako gminę miejsko-wiejską w rejestrze terytorialnym, o którym mowa w art. 47 ustawy o statystyce publicznej,

4) rok budżetowy – należy przez to rozumieć rok budżetowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198);

5) liczba mieszkańców – należy przez to rozumieć liczbę mieszkańców w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

6) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – należy przez to rozumieć środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 4 i 5a–5c ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.);

7) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie – należy przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 20 ust. 2 i 4 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

8) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie – należy przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowo w art. 78a OświatU wprowadzono definicję najbliższej gminy prowadzącej odpowiednio przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, szkołę danego typu i rodzaju i szkołę, w której zorganizowano internat, oraz najbliższego powiatu prowadzącego odpowiednio szkołę danego typu i rodzaju, placówkę danego rodzaju i szkołę, w której zorganizowano internat. Brak ww. definicji utrudniał stosowanie przepisów w zakresie dotacji.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności