W przypadku niewydania nowej decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia uchylenia albo stwierdzenia nieważności przez organ podatkowy lub od dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchylającego decyzję albo stwierdzającego jej nieważność, nadpłata stanowiąca kwotę wpłaconą na podstawie decyzji uchylonej albo decyzji, której nieważność stwierdzono, podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki.

1. Zwrot nadpłaty na rachunek bankowy

Od 1.1.2016 r. zwrot nadpłaty następuje:

1) jeżeli podatnik jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego – wyłącznie na ten rachunek wskazany przez podatnika;

2) jeżeli podatnik nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego – na wskazany rachunek bankowy podatnika albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik zażąda zwrotu nadpłaty w kasie.

Kolejność stosowania formy zwrotu nadpłaty dla podatników niemających obowiązku posiadania rachunku bankowego przedstawia się zatem następująco:

1) rachunek bankowy,

2) przekaz pocztowy na adres domowy (tylko gdy nadpłata jest wyższa niż 23,20 zł),

3) kasa (tylko na żądanie podatnika).

Od 1.1.2016 r. nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie (art. 77b § 3 OrdPU).

Ważne
Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu (art. 77b § 4 OrdPU).

2. Oprocentowanie z tytułu nadpłaty

Od 1.1.2016 r. nie podlega oprocentowaniu nadpłata, której wysokość nie przekracza wysokości dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (aktualnie 23,20 zł). Do 31.12.2015 r. ograniczenie w zakresie oprocentowania nadpłaty dotyczyło nadpłaty do wysokości kosztów upomnienia (11,60 zł).

Oprocentowanie z tytułu nadpłaty przysługuje do dnia zwrotu nadpłaty, zaliczenia jej na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych lub dnia złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (art. 78 OrdPU).