Podstawowe zmiany w zakresie ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych wprowadzone ZamPublUZm16 powiązane są z wdrożeniem nowych rozwiązań prawnych określonych dyrektywą 2014/24UE i dyrektywą 2014/25/UE. Jak stanowi zmieniony art. 11 ust. 7 ZamPublU, zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie ze wzorami standardowych formularzy, określonymi w akcie wykonawczym Komisji Europejskiej ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur udzielania zamówień wydanym na podstawie art. 51 ust. 1, art. 75 ust. 3 i art. 79 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE, art. 71 ust. 1, art. 92 ust. 3 i art. 96 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 3a dyrektywy 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.12.2007 r. zmieniającej dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (Dz Urz. UE L 335 z 20.12.2007 r., s. 31), jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZamPublU.

Niezmiennie, zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 1 ZamPublU, ogłoszenia, o których mowa w ZamPublU:

1) zamieszcza się w BZP udostępnianym na stronach portalu internetowego UZP;

2) publikuje się w Dz.Urz. UE, jeżeli są przekazywane Urzędowi Publikacji UE.

Progi wartości zamówień

Progi wartości zamówień, od których zależą miejsce i forma publikacji, określa rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 1386). Powyższe rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 1.9.2016 r. i obowiązuje od 9.9.2016 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Dodany art. 13a ust. 1 ZamPublU nakłada na zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ZamPublU, oraz ich związki obowiązek sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym, oraz zamieszczenia go na stronie internetowej – nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ. Pozostali zamawiający mogą (lecz nie muszą) publikować plany postępowań (art. 13a ust. 3 ZamPublU).

W każdym przypadku, gdy wymaga tego ochrona informacji niejawnych, zamawiający mogą nie zamieszczać na stronie internetowej informacji o postępowaniach o udzielenie zamówień (art. 13a ust. 4 ZamPublU).

Treść planu postępowań

Zakres informacji, który ma zawierać plan postępowań, wynika z art. 13a ust. 2 ZamPublU. Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia;

2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;

3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;

4) orientacyjnej wartości zamówienia;

5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

Publikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Po nowelizacji penalizacją objęto zagadnienia związane z publikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jej zmian oraz zmian ogłoszenia o zamówienia. Pomimo że odbywa się to podobnie jak dotychczas, z punktu widzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych można dostrzec tutaj nowe znaczenie. Dlatego też oprócz powyższych regulacji warto również przyswoić sobie regulacje zawarte w szczególności w art. 11a–11c oraz art. 12a, art. 37, art. 38 ust. 3a, 4, 4a, art. 40, art. 41, art. 48, art. 55, art. 60c, art. 73c, art. 75, art. 95 ZamPublU.