Zmiany w zakresie ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych a dyscyplina finansów publicznych

Podstawowe zmiany w zakresie ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych wprowadzone ZamPublUZm16 powiązane są z wdrożeniem nowych rozwiązań prawnych określonych dyrektywą 2014/24UE i dyrektywą 2014/25/UE. Jak stanowi zmieniony art. 11 ust. 7 ZamPublU, zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie ze wzorami standardowych formularzy, określonymi w akcie wykonawczym Komisji Europejskiej ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur udzielania zamówień wydanym na podstawie art. 51 ust. 1, art. 75 ust. 3 i art. 79 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE, art. 71 ust. 1, art. 92 ust. 3 i art. 96 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 3a dyrektywy 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.12.2007 r. zmieniającej dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (Dz Urz. UE L 335 z 20.12.2007 r., s. 31), jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZamPublU.

Niezmiennie, zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 1 ZamPublU, ogłoszenia, o których mowa w ZamPublU:

1) zamieszcza się w BZP udostępnianym na stronach portalu internetowego UZP;

2) publikuje się w Dz.Urz. UE, jeżeli są przekazywane Urzędowi Publikacji UE.

Progi wartości zamówień

Progi wartości zamówień, od których zależą miejsce i forma publikacji, określa rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 1386). Powyższe rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 1.9.2016 r. i obowiązuje od 9.9.2016 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Dodany art. 13a ust. 1 ZamPublU nakłada na zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ZamPublU, oraz ich związki obowiązek sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym, oraz zamieszczenia go na stronie internetowej - nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ. Pozostali zamawiający mogą (lecz nie muszą) publikować plany postępowań (art. 13a ust. 3 ZamPublU).

W każdym przypadku, gdy wymaga tego ochrona informacji niejawnych, zamawiający mogą nie zamieszczać na stronie internetowej informacji o postępowaniach o udzielenie zamówień (art. 13a ust. 4 ZamPublU).

Treść planu postępowań

Zakres informacji, który ma zawierać plan postępowań, wynika z art. 13a ust. 2 ZamPublU. Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia;

2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;

3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;

4) orientacyjnej wartości zamówienia;

5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

Publikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Po nowelizacji penalizacją objęto zagadnienia związane z publikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jej zmian oraz zmian ogłoszenia o zamówienia. Pomimo że odbywa się to podobnie jak dotychczas, z punktu widzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych można dostrzec tutaj nowe znaczenie. Dlatego też oprócz powyższych regulacji warto również przyswoić sobie regulacje zawarte w szczególności w art. 11a–11c oraz art. 12a, art. 37, art. 38 ust. 3a, 4, 4a, art. 40, art. 41, art. 48, art. 55, art. 60c, art. 73c, art. 75, art. 95 ZamPublU.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności