Zmiany w zakresie obliczania rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 469 opublikowano ustawę z 9.2.2022 r. o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Zmiany wprowadzono do ustawy z 19.7.2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1896 ze zm.; dalej: RekompSektEnergU).

Zmienione wzory według których oblicza się kwotę rekompensaty

Z nowelizacji wynika, że w przypadku gdy do produktu wytwarzanego w instalacji ma zastosowanie jeden ze wskaźników efektywności zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 2 do RekompSektEnergU, dla którego wartość jest wyrażona w megawatogodzinach na megagramy (MWh/Mg) produktu, wysokość rekompensat jest obliczana według wzoru określonego w art. 7 ust. 1 RekompSektEnergU w nowym brzmieniu.

W przypadku gdy do produktu wytwarzanego w instalacji ma zastosowanie jeden ze wskaźników emisyjności określony w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z 19.12.2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L 59 z 27.2.2019, s. 8; dalej: rozporządzenie Komisji (UE) 2019/331), dla którego wartość wyrażona jest w megagramach dwutlenku węgla na megagramy (Mg CO2/Mg) produktu, wysokość rekompensat jest obliczana według wzoru określonego w art. 7 ust. 2 RekompSektEnergU w nowym brzmieniu.

Natomiast w odniesieniu do sytuacji, gdy do produktu wytwarzanego w instalacji nie ma zastosowania żaden ze wskaźników efektywności zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do produktów z sektorów lub podsektorów energochłonnych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz żaden ze wskaźników emisyjności określony w załączniku nr 1 pkt 2 do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/331, wysokość rekompensat jest obliczana według wzoru określonego w art. 7 ust. 3 RekompSektEnergU w nowym brzmieniu.

Zwiększenie kwoty rekompensat

Nowelizacja przewiduje możliwość zwiększenia rekompensat. Dodano nowe przepisy. Zgodnie z art. 7a RekompSektEnergU, w przypadku gdy łączna wysokość rekompensat ustalona na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie rekompensat złożonych w danym roku kalendarzowym nie przekracza kwoty ustalonej zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 RekompSektEnergU (czyli maksymalnego limitu środków finansowych przeznaczonych na przyznanie rekompensat z uwzględnieniem przewidzianego pomniejszenia), kwotę rekompensat obliczonych dla danego podmiotu według powyższych wzorów, który przekazał w terminie informacje, oświadczenie i dokumenty (art. 10 ust. 6a RekompSektEnergU), zwiększa się o kwotę obliczoną zgodnie z nowym art. 7b RekompSektEnergU. Natomiast w przypadku gdy łączna wysokość rekompensat ustalona na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie rekompensat złożonych w danym roku kalendarzowym po uwzględnieniu zwiększenia przekracza maksymalnego limitu środków, wysokość zwiększenia w danym roku kalendarzowym, podlega proporcjonalnemu obniżeniu tak, aby łączna wysokość wypłacanych rekompensat w tym roku kalendarzowym była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat pomniejszonemu o wysokość rekompensat należnych za poprzednie lata, a wypłaconych w danym roku kalendarzowym.

Ważne

Wysokość zwiększenia stanowi różnicę pomiędzy wysokością poniesionych kosztów pośrednich a wartością rekompensat obliczonych dla danego podmiotu według wzorów z art. 7 ust. 1–3 RekompSektEnergU i wartością odpowiadającą 1,5% wartości dodanej brutto tego podmiotu w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty. Wysokość zwiększenia nie może przekroczyć jednej trzeciej wartości rekompensaty obliczonej dla danego podmiotu według wzorów, a wysokość poniesionych kosztów pośrednich jest obliczana według wzoru określonego w art. 7b ust. 3 RekompSektEnergU.

Prezes URE przyznaje rekompensaty w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 5 RekomSektEnergU. Dodano przepisy, zgodnie z którymi wnioskodawca, do dnia 31 lipca następującego po roku kalendarzowym, za który są przyznawane

rekompensaty, w celu uzyskania zwiększenia rekompensaty dołącza do wniosku:

1) informację o wysokości wartości dodanej brutto w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, o której mowa w art. 7b ust. 1 RekompSektEnergU, wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość jej wyliczenia;

2) informację o całkowitym zużyciu energii elektrycznej na własne potrzeby w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, o którym mowa w art. 7b ust. 3 RekompSektEnergU, wraz z opinią weryfikatora dotyczącą poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych dotyczących tego zużycia;

3) oświadczenie o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447) oświadczam, że informacja o wysokości wartości dodanej brutto w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, jest zgodna z prawdą”; klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

4) dokumenty lub ich kopie stanowiące podstawę do określenia wysokości poniesionych kosztów pośrednich oraz wartości dodanej brutto w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty.

Jeżeli wniosek nie zawiera informacji wymienionych w art. 10 ust. 3 RekompSektEnergU, lub wnioskodawca nie dołączył dokumentów wymienionych w art. 10 ust. 5 RekompSektEnergU, albo wniosek przekazany w postaci elektronicznej zawiera informacje inne niż wniosek złożony w postaci papierowej, Prezes URE wzywa wnioskodawcę odpowiednio do uzupełnienia wniosku lub usunięcia rozbieżności w ciągu 14 dni (przedtem: 30 dni) od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieuzupełnienia wniosku lub nieusunięcia rozbieżności w wyznaczonym terminie Prezes URE pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, o czym informuje wnioskodawcę.

Ważne

W przypadku gdy w tym 14-dniowym terminie do wniosku nie zostały dołączone wymagane informacje, oświadczenie lub dokumenty, kwota rekompensat obliczonych dla danego wnioskodawcy nie podlega zwiększeniu (art. 10 ust. 9a RekompSektEnergU).

Obowiązki beneficjent rekompensaty

Podmiot, któremu zostały przyznane rekompensaty, będący podmiotem, o którym mowa w art. 36 ust. 1 lub 2 EfektywEnergU, czyli przeprowadzający audyt, jest obowiązany do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, o której mowa w art. 12a ust. 1 RekompSektEnergU.

Obowiązek ograniczenia emisji uznaje się za spełniony, jeżeli podmiot spełnił jeden z trzech warunków:

zrealizował przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej wskazane w audycie energetycznym przedsiębiorstwa, dla których okres zwrotu nakładów nie przekracza 3 lat

W tym przypadku podmiot, któremu zostały przyznane rekompensaty, jest obowiązany zrealizować przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w wyłącznie w takim zakresie, w jakim łączne wymagane nakłady na ich realizację nie przekraczają wartości rekompensat uzyskanych za dany rok kalendarzowy.

Jeżeli z audytu energetycznego przedsiębiorstwa wynika, że każde z przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wymagałoby poniesienia nakładów finansowych w wysokości przekraczającej wartość rekompensat uzyskanych za dany rok kalendarzowy lub dla każdego z tych przedsięwzięć okres zwrotu nakładów przekracza 3 lata, uznaje się, że obowiązek ograniczenia emisji został zrealizowany.

wykazał, że w roku kalendarzowym, za który zostały przyznane rekompensaty, co najmniej 30% energii elektrycznej, w odniesieniu do której podmiot ten uzyskał rekompensaty, zostało wytworzonej ze źródeł zapewniających uniknięcie emisji gazów cieplarnianych

W tym przypadku wykazanie pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł zapewniających uniknięcie emisji gazów cieplarnianych jest realizowane wyłącznie:

potwierdzeniem umorzenia gwarancji pochodzenia na rzecz podmiotu zobowiązanego do ograniczenia emisji, dokonanego nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, za który temu podmiotowi zostały przyznane rekompensaty, lub

przez wytworzenie przez podmiot, któremu zostały przyznane rekompensaty, energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w roku kalendarzowym, za który zostały przyznane rekompensaty, w instalacjach odnawialnego źródła energii i zużycie tej energii elektrycznej na jego własne potrzeby.

poniósł nakłady finansowe, w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości rekompensat uzyskanych za dany rok kalendarzowy

na przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 SysHandEmGazCiepłU, wobec której podmiot ten jest prowadzącym instalację w rozumieniu art. 3 pkt 16 SysHandEmGazCiepłU, poniżej mającego zastosowanie wskaźnika emisyjności, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/331.

Na zasadach określonych w art. 12b ust. 1 RekompSektEnergU wykonanie obowiązku ograniczenia emisji rozlicza się do 30 listopada czwartego roku następującego po roku kalendarzowym, w którym podmiot uzyskał rekompensaty. Przy czym, wykonanie tego obowiązku można rozliczyć łącznie za dwa, trzy lub cztery lata. W takim przypadku rozliczenia tego dokonuje się do 30 listopada roku kalendarzowego następującego po ostatnim roku kalendarzowym z odpowiednio dwóch, trzech lub czterech lat, za które następuje rozliczenie wykonania obowiązku.

Ważne

Wnioski o przyznanie rekompensat za 2021 r. składa się do 30 kwietnia 2022 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności