Chodzi o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.6.2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz.U. Nr 130, poz. 1192 ze zm.; dalej: rozporządzenie).

Nowelizacja uchyla § 4 rozporządzenia, zgodnie z którym obiekty trudno dostrzegalne z powietrza (w tym napowietrzne linie, maszty, anteny, usytuowane w zasięgu powierzchni podejścia) powinny być niższe o co najmniej 10 m od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające. Chodzi tu o powierzchnie podejścia opisane w § 11 pkt 2, § 20 pkt 2 i § 34 pkt 1 rozporządzenia.

W związku z tym, zmianie uległy przepisy:

1) § 3 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym wymiary obiektów budowlanych, które obejmują także umieszczone na nim urządzenia, w tym m.in. anteny i reklamy, nie mogą naruszać wyznaczonych powierzchni ograniczających;

2) § 8 rozporządzenia, zgodnie z którym przez przeszkody lotnicze, usytuowane w otoczeniu lotniska, rozumie się sztuczne lub naturalne obiekty naziemne albo ich części lub skrajnie tras komunikacyjnych, o wysokościach przekraczających powierzchnie ograniczające.

W obu przypadkach przepisy te były stosowane z zastrzeżeniem § 4 rozporządzenia.

Nowelizacja zawiera też przepis przejściowy, zgodnie z którym do spraw prowadzonych na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów o przygotowaniu i realizacji inwestycji celu publicznego lub przepisów budowlanych, wszczętych i niezakończonych przed 3.11.2017 r., w zakresie wysokości obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza usytuowanych w zasięgu powierzchni podejścia stosuje się przepisy rozporządzenia w brzmieniu nadanym nowelizacją.