Zmiany w zakresie nakładania grzywny przez inspektorów ochrony środowiska

Zmianie ulega § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 13.9.2002 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. nr 151, poz. 1253 ze zm.), który dotyczy przyznanego inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska zakresu uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za określone w nim wykroczenia.

Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

Komentarz

przed zmianą

po zmianie

- art. 65 pkt 1 i 2 ustawy z 22.6.2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. Nr 76, poz. 811 ze zm.)

- art. 65 pkt 1-3 ustawy z 22.6.2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 806)

Dodano niedopełnienie obowiązku nieprowadzenia ewidencji i dokumentacji dokonywania zamkniętego użycia GMM lub zamkniętego użycia GMO lub nieprzechowywania tej ewidencji lub dokumentacji przez czas wymagany przepisami.

- art. 329-360 ustawy z 27.4.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 ze zm.; dalej: PrOchŚrod)

- art. 329-334, art. 335a-336, art. 337a-355 i art. 358-360 PrOchŚrod (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)

Zmiana redakcyjna związana z uchyleniem lub dodaniem części przepisów.

- art. 381 ust. 5 ustawy z 20.4.2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 436)

-

(uchylono)

- art. 44-49 i art. 51 ustawy z 20.1.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 140)

- art. 44-49, art. 51, art. 52a i art. 52b ustawy z 20.1.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 803; dalej: RecyklPojWycofU)

Dodano możliwość nałożenia grzywny w związku z wprowadzeniem od 1.1.2016 r. nowych przepisów art. 52a i 52b RecyklPojWycofU. Chodzi o naruszenie obowiązku przekazania najpóźniej do 10 stycznia wszystkich zebranych w roku poprzednim pojazdów wycofanych z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, a także m.in. wykonywanie raz na 5 lat próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu określenia zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych itd.

- art. 71, art. 72 pkt 1-3, 5, 8 i 9, art. 73-75, art. 76 pkt 3-5, art. 77 i art. 78 ustawy z 29.7.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1155 ze zm.)

- art. 95-97 oraz art. 134 ustawy z 11.11.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(Dz.U. z 2015 r., poz. 1688)

Zmianie uległa podstawa prawna (nowa ustawa), a co za tym idzie zmodyfikowano też zakres wykroczeń podlegających grzywnie. Po zmianie inspektor ochrony środowiska może nałożyć grzywnę za:

- umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami;

- nieprzekazywanie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu;

- nieprzyjmowanie przekazywanego do niego zużytego sprzętu;

- nieskładanie wniosku: o wpis do rejestru, o zmianę wpisu w rejestrze albo o wykreślenie z rejestru albo składanie wniosku niezgodnego ze stanem rzeczywistym (chodzi o rejestr autoryzowanych przedstawicieli).

-

- art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27.5.2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 933 ze zm.)

Dodano możliwość nałożenia grzywny za niedołączanie do zawiadomień o podjęciu działalności w zakresie produkcji, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów kopii umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności