W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 832 opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu z 5.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020.

Zmiany wprowadzono do rozporządzenia Ministra Energii z 21.8.2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1671).

Z nowelizacji wynika, że maksymalna:

  1. ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, w 2020 r. wynosi 26.300.000 MWh, a przed zmianą: 24.000.000 MWh;
  2. wartość premii kogeneracyjnej wynikającej z ilości energii, o której mowa w pkt. 1, w 2020 r. wynosi 4.862.860.000 zł, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium RP – 243.143.000 zł, a przed zmianą było to odpowiednio: 4.147.860.000 zł i 207.393.000 zł;
  3. ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną, w 2020 r. wynosi 72.000.000 MWh, a przed zmianą: 36.000.000 MWh;
  4. wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z ilości energii, o której mowa w pkt. 3, w 2020 r. wynosi 8.652.483.000 zł, a przed zmianą: 4.355.253.000 zł.