Przepisy wszystkich trzech „ustaw samorządowych” (o samorządzie gminnym, o samorządzie województwa, o samorządzie powiatowym) narzucają na pewne grupy samorządowców obowiązek składania corocznych oświadczeń majątkowych. Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (radni), lub od dnia wyboru, lub powołania na stanowisko, albo od dnia zatrudnienia (pozostałe osoby zobowiązane). Kolejne mają zostać złożone do 30 kwietnia według stanu za poprzedni rok kalendarzowy.

Osoba zobowiązana

Komu składa

Komu składa

Radny

przewodniczącemu rady powiatu

Przewodniczącemu sejmiku województwa

Starosta, przewodniczący rady powiatu

Wojewodzie

Wojewodzie

Wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty

Staroście

Marszałkowi województwa

Co się nie zmienia…

Według obecnych przepisów, pierwszym organem dokonującym oceny i analizy złożonych, przez osoby do tego zobowiązane, oświadczeń majątkowych, są podmioty, którym oświadczenia złożono. W tym zakresie nic się nie zmienia. Zmiany dotyczą dalszej „drogi kontrolnej”.

Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.

W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia podmiotowi, który złożył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. W razie odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego podmiotowi, który złożył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

…a co się zmienia od 2017 r.

W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występować będzie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosować się będzie odpowiednio przepisy ustawy z 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1310)