W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 37 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 23.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Zmiany wprowadzono do TaryfyCiepłoR.

Z nowelizacji wynika m.in., że uzasadniony planowany przychód przedsiębiorstwa energetycznego:

  • będący podstawą kalkulacji stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła daną siecią ciepłowniczą w pierwszym roku stosowania taryfy nie może być niższy od wartości obliczonej według wzoru określonego w § 11 ust. 4 TaryfyCiepłoR;
  • stanowiący podstawę kalkulacji cen ciepła, mocy zamówionej i określonego nośnika ciepła dla danego źródła ciepła, dla którego nie stosuje się sposobu kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła, o którym mowa w § 13 ust. 1 TaryfyCiepłoR, nie może być niższy od wartości obliczonej według wzoru określonego w § 11 ust. 5 TaryfyCiepłoR.

Zgodnie z § 13 ust. 1 TrayfyCiepłoR, dla źródeł ciepła, w których ciepło jest wytwarzane w jednostkach kogeneracji, przedsiębiorstwo energetyczne może stosować uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła z tych źródeł na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła obliczanych według wzoru:

                                                                                                                                                                           Pc = Qs x Cc

– gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Pc – planowane przychody ze sprzedaży ciepła dla roku stosowania taryfy [w zł],

Qs – planowaną wielkość ciepła wprowadzonego do sieci ciepłowniczej lub sprzedanego bezpośrednio odbiorcom dla roku stosowania taryfy dla danego źródła ciepła [w GJ],

Cc – cenę ciepła przyjętą przez przedsiębiorstwo energetyczne dla roku stosowania taryfy, nie wyższą od ceny referencyjnej, o której mowa w § 13 ust. 2 TaryfyciepłoR [w zł/GJ].

Wskaźnik wzrostu przychodów ze sprzedaży ciepła dla źródeł ciepła [w %], dla których przedsiębiorstwo energetyczne stosuje uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat, o którym mowa wyżej, czyli w § 13 ust. 1 TrayfyCiepłoR, obliczanych na podstawie planowanych cen lub stawek opłat i planowanych na dany rok stosowania taryfy wielkości sprzedaży ciepła, mocy zamówionej oraz nośnika ciepła w kalkulacji tych cen i stawek opłat dla źródeł ciepła nie może być wyższy, uwzględniając wielkość przychodów ze sprzedaży ciepła obliczanych dla tych źródeł na pod-stawie dotychczas stosowanych cen i stawek opłat wynikających z obowiązującej taryfy oraz planowanych, na dany rok stosowania taryfy, wielkości sprzedaży ciepła, mocy zamówionej oraz nośnika ciepła w kalkulacji cen i stawek opłat dla tych źródeł ciepła, niż określony wzorami zamieszczonymi w § 13 ust. 6 TaryfyCiepłoR w nowym brzmieniu.

Ważne

Do 31.12.2022 r. przedsiębiorstwo energetyczne stosujące sposób kalkulacji cen i stawek opłat, o którym mowa w § 13 ust. 1 TaryfyCiepło, może wystąpić z wnioskiem o zmianę taryfy przed upływem okresu jej stosowania, jeżeli w dotychczasowej taryfie wzrost uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła został ograniczony z zastosowaniem wskaźnika wzrostu przychodów zgodnie z § 13 ust. 6 TaryfyCiepłoR, a po zatwierdzeniu tej taryfy wskaźnik ten uległ zmianie (§ 45e TaryfyCiepłoR).

Zmieniono przepis § 26 ust. 3 TaryfyCiepłoR, który w nowym brzmieniu stanowi, że uzasadniona wysokość zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło powinna być odpowiednia do rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej i ponoszonego w związku z tym ryzyka, a przy jej określaniu należy w szczególności uwzględnić:

  1) warunki panujące na rynkach finansowych i wynikający z nich poziom stóp procentowych, ocenę ryzyka wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo energetyczne, a także wartość aktywów przedsiębiorstwa, która jest faktycznie zaangażowana w działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło;

  2) nowe źródła ciepła stanowiące instalacje odnawialnego źródła energii, źródła ciepła wytworzonego w kogeneracji oraz źródła ciepła odpadowego;

  3) oszczędności uzyskane w wyniku obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstwa energetycznego wynikające z poprawy efektywności jego funkcjonowania;

  4) oszczędności wynikające z wielkości emisji dwutlenku węgla, której udało się uniknąć lub którą udało się zredukować w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy w wyniku przeprowadzonych inwestycji w nowe lub znacząco zmodernizowane jednostki wytwórcze, sieci ciepłownicze lub infrastrukturę po stronie odbiorców końcowych, powiększając stopę zwrotu z kapitału o 1 punkt procentowy za każde 25% redukcji w przeliczeniu na jednostkę ciepła dostarczonego do odbiorców;

  5) poziom cen ciepła z alternatywnych źródeł ciepła, które mogłyby być – w sposób ekonomicznie i technicznie uzasadniony – wykorzystane w celu pokrycia zapotrzebowania na to ciepło, z uwzględnieniem możliwych do uniknięcia kosztów emisji dwutlenku węgla.

Dla wniosków taryfowych składanych do 31.12.2027 r. uzasadniony planowany przychód przedsiębiorstwa energetycznego stanowiący podstawę kalkulacji cen ciepła, mocy zamówionej i określonego nośnika ciepła dla danego źródła ciepła, dla którego nie stosuje się sposobu kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła z § 13 ust. 1 TaryfyCiepłoR, nie może być niższy od wartości obliczonej według wzoru określonego w § 45b ust. 1 TaryfyCiepłoR.

Ważne

Do 31.12.2022 r. przedsiębiorstwo energetyczne może wystąpić z wnioskiem o zmianę taryfy przed upływem okresu jej stosowania, jeżeli w jego trakcie ogłoszone zostaną wskaźniki, o których mowa we wzorze z § 45b ust. 1 TaryfyCiepłoR.