W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 492 opublikowano ustawę z 21.2.2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono m.in. w ustawie 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.; dalej: GospNierU).

Zgodnie z art. 46a GospNierU, wojewoda lub minister budownictwa może z urzędu wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości lub jej części. Dodano przepis, zgodnie z którym uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa do nieruchomości, w odniesieniu do których trwały zarząd wygasł w ten sposób, do czasu rozstrzygnięcia o sposobie ich zagospodarowania przez organ, który wydał decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu, wykonuje ten organ .

Natomiast z art. 55a ust. 1 GospNierU wynika, że minister budownictwa może nieodpłatnie przejąć na rzecz Skarbu Państwa prawa do nieruchomości państwowej osoby prawnej, która nie jest spółką, za jej zgodą, i przekazać je na rzecz innej państwowej osoby prawnej (wykreślono zastrzeżenie, że nie może to być spółka) lub na potrzeby jednostek, o których mowa w art. 60 ust. 1 GospNierU (m.in. Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, TK, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa UODO, Sądu Najwyższego, NSA i WSA, NIK, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad itd.). Zgodnie z dodanym ust. 1a, uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa do nieruchomości przejętych w ten sposób, do czasu rozstrzygnięcia o sposobie ich zagospodarowania, wykonuje minister budownictwa. O sposobie zagospodarowania nieruchomości tak przejętych rozstrzyga również minister budownictwa.