W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 952 opublikowano ustawę z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dalej: nowelizacja).

Zmiany wprowadzono do ustawy z 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1348 ze zm.; dalej: KartaDRU) z art. 10 ust. 1c KartaDRU wynika, że członek rodziny wielodzietnej we wniosku o wydanie KDR (jej duplikatu) podaje adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, o ile je posiadają. Wcześniej, w przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiegał się o przyznanie karty elektronicznej, we wniosku miał obowiązek przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.

Dodano nowe przepisy (art. 10 ust. 1d–1g KartaDRU), z których wynika że w przypadku gdy karta elektroniczna ma być realizowana przy pomocy publicznej aplikacji mobilnej, udostępnienie karty elektronicznej nie wymaga składania wniosku, o ile członek rodziny wielodzietnej posiada już ważną kartę tradycyjną lub kartę elektroniczną. Karta elektroniczna jest wówczas udostępniana członkowi rodziny wielodzietnej w publicznej aplikacji mobilnej, po potwierdzeniu jego danych osobowych przy użyciu certyfikatu stanowiącego poświadczenie elektroniczne pozwalające na:

  • potwierdzenie integralności i pochodzenia dokumentu elektronicznego;
  • potwierdzenie lub przekazanie danych osobowych tego użytkownika.

Usługa pozwalająca na obsługę karty elektronicznej udostępniana w ramach publicznej aplikacji mobilnej zawiera funkcjonalność pozwalającą na przechowywanie, prezentację oraz udostępnianie do weryfikacji kart elektronicznych pozostałych członków rodziny wielodzietnej. Funkcjonalność taka jest udostępniana rodzicowi oraz małżonkowi rodzica.

Ważne

Minister informatyzacji po otrzymaniu od ministra rodziny informacji dotyczących osób, którym przyznano KDR, niezwłocznie przekazuje mu posiadane dane z rejestru PESEL w zakresie daty zgonu albo daty znalezienia zwłok członka rodziny wielodzietnej w celu umożliwienia wójtowi weryfikacji prawa do KDR (art. 10 ust. 19a KartaDRU). Z art. 6 nowelizacji wynika zaś, że przepisy te mają zastosowanie po raz pierwszy po wdrożeniu rozwiązań technicznych umożliwiających uzyskanie przez ministra rodziny od ministra informatyzacji takich informacji oraz przekazanie jej wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. Minister rodziny ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Ustaw termin wdrożenia takich rozwiązań technicznych.

Z nowego brzmienia art. 13 ust. 1a KartaDRU wynika, że w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wydanie KDR podlega opłacie w wysokości 10 zł. Poprzednio opłata ta wynosiła 9,21 zł. Także opłatę za wydanie duplikatu KDR podniesiono do 10 zł z 9,21 zł.

Do wniosków o przyznanie KDR lub wydanie jej duplikatu złożonych i nierozpatrzonych przed 26.5.2021 r. stosuje się przepisy w nowym brzmieniu, z wyjątkiem wysokości opłaty, o której mowa odpowiednio w:

  • art. 13 ust. 1a KartaDRU, która wynosi 9,21 zł (chodzi o wydanie KDR);
  • art. 13 ust. 2 KartaDRU, która wynosi 10,12 zł (chodzi o wydanie duplikatu KDR).

Tak wynika z obowiązującego od 26.5.2021 r. art. 4 ust. 2 nowelizacji.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 19 KartaDRU, minister rodziny pozyskuje za pomocą systemu teleinformatycznego dane o realizacji KartaDRU, w szczególności w zakresie wymienionym w tym przepisie. Uchylono część przepisu określającego terminy pozyskiwania tych danych.

Zmieniono brzmienie art. 20 KartyDRU, zgodnie z którym wojewoda oraz organizacja pozarządowa zawierający umowy dotyczące przyznania uprawnień z KDR przekazują na bieżąco ministrowi rodziny za pomocą systemu teleinformatycznego informacje na temat negocjacji przeprowadzonych z podmiotami innymi niż instytucje zgłoszone przez właściwych ministrów oraz umów zawartych z tymi podmiotami. Uchylono tu przepis określający terminy przekazywania takich informacji.

Ważne

Do terminów przekazywania i pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 19 i art. 20 KartaDRU, za okres od 1.1.2021 r. do 30.6.2021 r., stosuje się przepisy obowiązujące przed zmianą (art. 5 nowelizacji).

Co do kosztów realizacji KartaDRU przez gminę, zmieniono przepisy art. 29 ust. 4–6 KartaDRU, które w nowym brzmieniu stanowią:

  • koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznawaniem KDR wynosi 17 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie (poprzednio koszt ten związany z przyznawaniem KDR wynosi 13,40 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie, chyba że KDR była przyznawana wyłącznie rodzicom – w takim przypadku koszt ten wynosi 5,36 zł za jedną rodzinę wielodzietną);
  • w przypadku gdy po przyznaniu KDR członkom rodziny wielodzietnej zmieniła się liczba członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty lub w przypadku przyznania nowej KDR członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem KDR, lub w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania KDR, koszt realizacji ustawy przez gminę wynosi 4 zł za przyznanie KDR (poprzednio koszt ten wynosił 2,68 zł);
  • koszt realizacji ustawy przez gminę za wydanie duplikatu KDR oraz wydanie karty tradycyjnej – w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna, wynosi 2 zł (poprzednio – 1,34 zł).

Kwoty, o których mowa w art. 13 ust. 2 (wydanie duplikatu KDR) oraz art. 29 ust. 4–6 KartaDRU, podlegają waloryzacji od 1 marca, wskaźnikiem waloryzacji równym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym rok, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. Wysokość ustalonych w ten sposób kwot zaokrągla się do pełnych złotych w górę. Przez zmianą zaokrąglenia dokonywano do pełnych groszy w górę (art. 30 ust. 1 KartaDRU).

Ważne

Zwiększono też określony w art. 36 KartaDRU maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na lata 2017–2028 na realizację ustawy przez gminy, wojewodów, ministra właściwego do spraw rodziny i ministra właściwego do spraw transportu, który wynosi 777,90 mln zł (poprzednio: 763,93 mln zł).

Z art. 4 ust. 1 nowelizacji wynika też, że wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu ogłoszenia nowelizacji (art. 4 wszedł w życie 26.5.2021 r.), z urzędu bezpłatnie przyznaje tradycyjną KRD członkowi rodziny wielodzietnej, o którym mowa w art. 5 pkt 2 lub 3 KartaDRU (chodzi o wymienionych w tych przepisach cudzoziemców), któremu została przyznana i wydana wyłącznie karta elektroniczna. Wydanie karty tradycyjnej następuje niezwłocznie po jej przyznaniu.