Należy zauważyć, że na podstawie art. 50 ust. 4a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, wydane przez ZUS w postaci dokumentu elektronicznego są opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na mocy wprowadzonej zmiany od 5.10.2021 r. dodana zostaje metoda uwierzytelniania zaświadczenia podpisem zaufanym (tj. zdefiniowanym w art. 3 pkt 14a ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania Publiczne) oraz podpisem osobistym (tj. podpisem, który w świetle art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6.8.2010 r. o dowodach osobistych jest zaawansowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia e-IDAS, weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego).

Nowe brzmienie art. 50 ust. 4a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi bowiem, że zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, wydane przez ZUS w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, mogą być wykorzystywane w formie wydruku wykonanego przez płatnika składek, który je uzyskał. Pozostaje przy tym aktualny przepis art. 50 ust. 4b stanowiący, że ZUS umożliwia weryfikację zaświadczenia lub decyzji, o których mowa w art. 50 ust. 4a, przez udostępnioną przez ZUS stronę internetową, po podaniu: 

1) danych identyfikujących zaświadczenie albo decyzję,

2) typu identyfikatora płatnika składek i jego numeru,

3) daty wydania zaświadczenia lub decyzji.

Na mocy art. 50 ust. 4c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wydruki, o których mowa w art. 50 ust. 4a, mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez ZUS, jeżeli zawierają dane, o których mowa w art. 50 ust. 4b, umożliwiające ich weryfikację w sposób określony w tym przepisie.

Powyższe ma kluczowe znaczenie w zamówieniach publicznych, ponieważ zaświadczenie z ZUS jest – stosownie do § 2 ust. 1 pkt 5 PodmŚrDowodR – podmiotowym środkiem dowodowym, jakiego zamawiający może żądać w celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PrZamPubl (tj. przesłanki fakultatywnej wykluczenia). Z kolei w § 6 ust. 1 DokElektrZamPublR określono, że jeżeli podmiotowy środek dowodowy został wystawiony jako dokument elektroniczny, to przekazuje się zamawiającemu ten dokument. 

Warto przy tym mieć na uwadze także zmianę mającą wejść w życie 5.10.2021 r., a polegającą na dodaniu art. 71aa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. W przepisie tym określono, że w przypadku pism wydanych w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ZUS, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona nie wnosiła o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wydruk takiego pisma zawiera wówczas:

1) informację, że pismo zostało wydane w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ZUS i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby, która je podpisała, albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną;

2)  identyfikator pisma nadawany przez system teleinformatyczny ZUS.

Co istotne, wydruk ww. pisma ZUS może zawierać mechanicznie odtwarzany podpis osoby, która podpisała pismo. Wskazano, że wydruk pisma, o którym mowa w art. 71aa ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ZUS, i jest dokumentem urzędowym w rozumieniu KPA.