Zmiany w zakresie formy sprawozdania finansowego od października 2018 r.

Ustawa z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398) wprowadza od 1.10.2018 r. obowiązek składania sprawozdania finansowego i innych sprawozdań sporządzanych na podstawie Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395; dalej: RachunkU) w postaci elektronicznej.

Nowe zapisy w art. 45 RachunkU będą skutkować koniecznością sporządzania sprawozdań w wersji elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie, które będą udostępniane w BIP na stronie podmiotowej MF (art. 45 ust. 1g RachunkU). Obowiązek ten będzie dotyczył jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS. Zgodnie z art. 45 ust. 1f RachunkU sprawozdanie finansowe powinno być sporządzane w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Minister finansów będzie miał prawo wskazać strukturę logiczną sprawozdania finansowego sporządzanego zgodnie z MSR.

W tej formie będą składane także:

1) sprawozdania z działalności jednostki (art. 49 ust. 7 RachunkU),

2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzane według RachunkU (art. 63 ust. 2c RachunkU),

3) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, dołączane do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (art. 55 ust. 2a RachunkU),

4) sprawozdania z płatności i skonsolidowanego sprawozdania z płatności (art. 63k RachunkU).

Sprawozdanie skonsolidowane będzie sporządzane według MSSF.

Wpis do rejestru publicznego, jakim jest KRS, oraz wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych będą mogły mieć charakter ewidencyjny i informacyjny, jeżeli zostaną dokonane automatycznie, bez udziału sądu rejestrowego, na skutek wykonania obowiązku sprawozdawczego przez podmiot rejestrowy. Tak samo będzie w przypadku zgłoszenia informacji o braku obowiązku składania do akt rejestrowych dokumentów finansowych. Wzmianka o tej okoliczności również będzie mogła zostać zamieszczona bez udziału sądu rejestrowego przez dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Trzeba zaznaczyć, że zgodnie ze zmienionym art. 45 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200; dalej: PDOFizU) podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, szefowi KAS sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g RachunkU.

Ważne
Osoby fizyczne będą przekazywać szefowi KAS sprawozdania finansowe sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych, a on będzie udostępniał odpowiednie dokumenty naczelnikom urzędów skarbowych i innym podmiotom wymienionym w art. 45 ust. 8a PDOFizU. Osoby fizyczne nie będą więc musiały przekazywać sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Zasada ta zacznie obowiązywać od 1.10.2018 r., a więc po raz pierwszy przy zeznaniach rocznych za 2018 r.

Analogiczna regulacja jest wprowadzona w art. 27 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343; dalej: PDOPrU). Wskazano w nim, że podatnicy, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z tego obowiązku. Z nowego brzmienia przepisu art. 27 ust. 2 PDOPrU wyłączono podmioty wpisane do rejestru KRS, ponieważ ich sprawozdania finansowe są dostępne za pomocą systemu teleinformatycznego KRS. W praktyce obowiązek składania sprawozdań do urzędu skarbowego będzie dotyczył np. instytutów naukowych i badawczych, uczelni publicznych, dużych państwowych i samorządowych instytucji kultury.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności