Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych

Zmienione rozporządzenie RM z 18.3.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 - dalej: WynagrPracSamR) określa:

1) wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi oraz doradców i asystentów;

2) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach;

3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

4) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

5) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach;

6) wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm. - dalej: PracSamU);

7) warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;

8) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;

9) warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.

W załącznikach do rozporządzenia ustalono:

1) wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz doradców i asystentów,

2) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach,

3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego,

4) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego,

5) minimalne poziomy wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Nowe stanowiska

Czas, jaki upłynął od ostatnich zmian rozporządzenia, skutkował koniecznością dostosowania tabel stanowiskowych do rzeczywistości - zarówno faktycznej związanej chociażby ze zmianami technologicznymi, jak i prawnej.

Duże zmiany następują w zakresie stanowisk informatycznych. Obok dotychczasowych do rozporządzenia wprowadzono stanowiska:

  • programista aplikacji,
  • projektant systemów teleinformatycznych,
  • administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),
  • analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),
  • konsultant do spraw systemów teleinformatycznych.

Wykazy stanowisk zostały także uzupełnione o stanowiska:

  • dziennego opiekuna - obecnie dzienny opiekun (dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia) może być zatrudniony nie tylko na podstawie umowy zlecenia ale również w ramach stosunku pracy (art. 36 ust. 1 ustawy z 4.2.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1575 - dalej: OpDzieciU); planuje się wprowadzenie stanowisk starszego opiekuna dziennego, opiekuna dziennego o młodszego opiekuna dziennego;
  • terapeuty zajęciowego;
  • ratownika medycznego.

Ujednolicono także kategorię zaszeregowania dla stanowiska sprzątaczki u wszystkich pracodawców samorządowych. Przed wejściem w życie zmiany była to III kategoria, jeżeli dana osoba była zatrudniona w urzędzie lub I, jeśli pracowała w samorządowej jednostce organizacyjnej. Po zmianie jest o III kategoria, niezależnie od miejsca zatrudnienia.

Najmniejsze pensje zasadnicze

W załączniku nr 1 do WynagrPracSamR zmieniono (zmiana ta wchodzi w życie z początkiem 2018 r.) obowiązujące od początku 2009 r. najniższe stawki wynagrodzenia zasadniczego. Nowością jest ujednolicenie obecnie zawartych w rozporządzeniu dwóch tabel odnoszących się do:

  • pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz biurach (odpowiednikach biur), o których mowa w art. 2 pkt 4 i 5 SamPracU, oraz
  • pozostałych pracowników samorządowych

Stworzono jedną tabelę. Zmiana nie polega tylko na scaleniu tabel ale również zniesieniu różnic w przewidzianych w nich minimalnych stawkach.

Przykład
Dla VII kategorii zaszeregowania w tabeli A przypisana jest kwota 1300 zł, natomiast w tabeli B 1220 zł. Po zmianie miałoby to być 1820 zł w obu przypadkach.

Widocznemu podwyższeniu mają ulec kwoty minimalne. Przykładowo, dla I kategorii zaszeregowania z dotychczasowych 1100 zł na 1700 zł. Zmiany te nie obejmują jednak wszystkich kategorii, np. przy XXII kategorii zostaje utrzymane obecne 3000 zł.

W odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę szczegóły w zakresie konstrukcji zarówno maksymalnej możliwej wysokości wynagrodzenia, jak i poszczególnych jego składników (poza świadczeniami dookreślonymi - jak np. dodatek za wieloletnią pracę - w przepisach ustawy i rozporządzenia) mają być określane w regulaminach wynagradzania w jednostkach.

Nie sposób nie dostrzec, że najniższe stawki wynagrodzenia zasadniczego utrzymywane są nadal poniżej pensji minimalnej. Do ustalenia wynagrodzenia w kontekście przepisów ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 847 ze zm. - dalej: MinWynagrU) przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych.

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

1) nagrody jubileuszowej;

2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

4) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Dodatki funkcyjne

Dodatki funkcyjne przysługują obligatoryjnie pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania. Maksymalny poziom dodatku określa rozporządzenie. Obecnie przy tym poziom ten wyrażony jest jako procent wynagrodzenia zasadniczego. Od początku 2018 r. dodatek funkcyjny będzie wskazywany w rozporządzeniu kwotowo.

Stawka dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania

Obecnie

Od początku 2018 r.

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)

1

do 40

440

2

do 60

660

3

do 80

880

4

do 100

1100

5

do 120

1320

6

do 140

1540

7

do 160

1760

8

do 200

2200

9

do 250

2750

Zmianami nie zostali objęci pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Rozporządzenie nie regulowało i nie reguluje ich dodatków funkcyjnych, a każdy pracownik samorządowy może mieć taki dodatek przyznany. Kwestie te reguluje już jednak regulamin wynagradzania jednostki samorządowej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności