Zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianym

Konieczność modyfikacji dotychczasowych przepisów została podyktowana zmianami przepisów unijnych. Celem nowelizacji jest wdrożenie do prawa krajowego postanowień dyrektywy Rady nr 94/33/WE z 22.6.1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz. Urz. L 216, z 20.08.1994, str. 12, ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 213 ze zm.) zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE z 26.2.2014 r. zmieniającą dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. L 65 z 5.03.2014, str. 1). Zmiana ta polegała na wprowadzeniu nowego zharmonizowanego systemu klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin opierającym się na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) przyjętym w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Od 1.6.2015 r. nowy system ma zastąpić dotychczas stosowane systemy w odniesieniu do substancji i mieszanin.

Projektowane rozporządzenie zmienia obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 24.8.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047 ze zm.) w zakresie niezbędnym do wdrożenia nowych przepisów unijnych. Projekt przewiduje zmianę treści załącznika nr 1 dział II „Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych” (prace wzbronione młodocianym) w zakresie:

  • ustęp 1 „Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych” przez wprowadzenie nowej klasyfikacji substancji i mieszanin (nowy wykaz prac odpowiadający nowej klasyfikacji nie jest tożsamy z dotychczasowym, jednak – zdaniem resortu zdrowia – nie powoduje rozszerzenia obecnego zakresu ochrony pracowników młodocianych), oraz rozszerzenie obecnego wykazu o prace w narażeniu na działanie ołowiu i jego związków oraz azbestu,
  • ustęp 2 „Prace w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów” przez odesłanie do przepisów wykonawczych w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
  • ustęp 4 „Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników biologicznych” przez generalny zakaz wykonywania prac narażających młodocianych na szkodliwe działanie czynników biologicznych zakwalifikowanych do 3 i 4 grupy zagrożenia zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:

  • projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12270705/katalog/12281579#12281579
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności