Zmiany w warunkach przyznawania podwyższonego dodatku osłonowego

W dniu 29.1.2022 r. weszła w życie ustawa z 26.1.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu z 26.1.2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 202; dalej: SzczegRozwOdbGazU), która w art. 7 dokonuje zmiany w zakresie dotyczącym dodatku osłonowego. Zgodnie z treścią ww. art. 7 w ustawie z 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1; dalej: DodatekOsłonU) w art. 2 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz ,,wpisane" zastąpiono wyrazem ,,zgłoszone".

Artykuł 2 ust. 6 DodatekOsłonU odnosi się do możliwości przyznania prawa do dodatku osłonowego w wyższej wysokości w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. W brzmieniu poprzednim (sprzed zmiany z 29.1.2022 r.) warunkiem otrzymania takiego (podwyższonego) dodatku osłonowego była konieczność posiadania wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków (o której mowa w art. 27a ust. 1 WspierRemU.

Obecnie w wyniku zmiany wynikającej z art. 7 SzczegRozwOdbGazU uzyskanie wyższego dodatku osłonowego w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi możliwe jest już w sytuacji w której nastąpiło zgłoszenie (nie ma jeszcze wpisu) do centralnej ewidencji emisyjności budynków takiego źródła.

Jednocześnie zgodnie z art. 17 SzczegRozwOdbGazU dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 2 ust. 18 DodatekOsłonU zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 2 ust. 18 DodatekOsłonU, nie dłużej jednak niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli max. do 28.2.2022 r.).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności