Przepisy nowej ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych znacznie liberalizują podejście do zasad przeprowadzania zbiórek publicznych, tworząc jedynie pewne ramy organizacyjne i minimalne mechanizmy kontrolne ze strony państwa, np. nie przewidują konieczności uzyskiwania pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych.

Konsekwencją zmian przepisów w tym zakresie jest konieczność dostosowania przepisów regulujących zwolnienie od VAT niektórych czynności związanych ze sferą dobroczynności.

W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z 27.5.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień proponuje się zmiany, które stanowią, co do zasady, kontynuację dotychczasowych rozwiązań w zakresie zwolnień od podatku od niektórych czynności realizowanych w sferze dobroczynności zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2014 r., poz. 1722).

Zmiany w rozporządzeniu są m.in. porządkujące ponieważ odnoszą się do usunięcia z rozporządzenia odniesień do zbiórek publicznych, o których mowa w ustawie z 15.3.1933 r. o zbiórkach publicznych. Dotyczy to przepisów rozporządzenia regulujących warunki zwolnień w zakresie: dostaw towarów dokonywanych przez organizacje pożytku publicznego oraz czynności związanych ze zbieraniem środków pieniężnych na potrzeby działalności pożytku publicznego realizowanej przez organizacje pożytku publicznego za pośrednictwem SMS (tzw. SMS charytatywne).

Cele pożytku publicznego. Ponadto, w rozporządzeniu zdefiniowano pojęcie: „cele pożytku publicznego”. Jak wspomniałam wcześniej, przepisy ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych nie przewidują obowiązku uzyskiwania pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych, należało więc zrezygnować z wymogu posiadania przez operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi o podwyższonej opłacie (tzw. SMS charytatywne) kopii pozwolenia na przeprowadzenie takiej zbiórki przez organizację pożytku publicznego, jako jednego z warunków stosowania zwolnienia dla tych czynności.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień mają wejść w życie 18.7.2014 r.