30.9.2016 r. na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakładce ,,Aktualności” ukazała się informacja o rozpoczęciu uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacjach publicznych projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Przewidywano, że projekt zostanie złożony w Radzie Ministrów do rozpatrzenia do końca 2016 r. Można było przypuszczać, że w aktualnie obowiązującej ustawie z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm., dalej PrBud) nie zostaną dokonane już znaczące zmiany. Jednakże, na tych samych stronach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 30.122016 r. ukazała się informacja o zmianach w PrBud.

Zmiany w PrBud zostały uchwalone ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorstw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), przy czym ustawa nowelizująca dokonuje jednoczesnej zmiany w 20 ustawach. Celem ustawy nowelizującej jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce . Uczestnicy procesu budowlanego (art. 17 PrBud) powinni wykazać się szczególnie znajomością zmian ujętych w art. 3 i w art. 5 nowelizacji.

Artykuł 3 to zmiana w ustawie z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.). Zmiana dotyczy uproszczenia procedury budowy zjazdów z drogi publicznej.

Artykuł 5 to zmiany w PrBud. Zmiany dotyczą przede wszystkim:

1) zastąpienia sformułowań nazw organu administracji architektoniczno-budowlanej lub organu nadzoru budowlanego,

2) zwolnienia niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,

3) skrócenia rozpatrywania zgłoszeń i wydawania zaświadczeń o nie wnoszeniu sprzeciwu,

4) doprecyzowania przepisów w zakresie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,

5) regulacji w zakresie tymczasowych obiektów budowlanych,

6) uchylenia wymogu rozpoczęcia postępowania legalizacyjnego pod warunkiem zgodności z decyzją o warunkach zabudowy,

7) ujednolicenia w zakresie przesłanek umożliwiających legalizację budowy,

8) doprecyzowania kwestii przekazywania protokołu w postaci elektronicznej i wspólnego postępowania dla obiektów budowlanych uszkodzonych w ramach jednego zdarzenia powodującego katastrofę budowlaną.