Celem ustawy z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1637, dalej jako: ZmZNKU18) jest dostosowanie aktualnie obowiązujących przepisów prawa krajowego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8.6.2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem (Dz. Urz. UE L 157 z 8.6.2016 r., s. 1; dalej jako: dyrektywa 2016/943/UE). Dyrektywa jest podsumowaniem pięcioletnich starań podejmowanych przez organy Unii Europejskiej w celu wypracowania jednolitych standardów ochrony informacji poufnych przedsiębiorstwa.