Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw ma rozwiązać problem niedostatecznego udziału pielęgniarek i położnych w kadrze dydaktycznej w ramach kształcenia innych zawodów medycznych, których programy kształcenia wymagają współudziału pielęgniarki lub położnej. Zmienione przepisy mają również zapewnić kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych na odpowiednim poziomie. Ponadto organy samorządu pielęgniarek i położnych uzyskają pełniejsze dane na temat zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Dotychczas był z tym problem z powodu braku obowiązku zgłaszania przypadków zawieszania lub czasowego zaprzestania wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej. Łatwiejszy ma być też dostęp cudzoziemców do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej na terenie Polski.

W znowelizowanych przepisach przewidziano uznanie za wykonywanie zawodu pielęgniarki również nauczanie innych zawodów medycznych, których programy kształcenia wymagają udziału pielęgniarki lub położnej.

Ważne
Okres przeszkolenia będzie wliczany do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

Ułatwienie wykonywania zawodu cudzoziemcom

Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej jedynym tytułem uprawniającym do pobytu na terenie Polski, na podstawie którego możliwe będzie ubieganie się o przyznanie prawa wykonywania zawodu, jest zezwolenie na pobyt stały. Cudzoziemiec będzie mógł uzyskać prawo wykonywania zawodu na stałe albo na czas określony, o ile jest m.in:

  • obywatelem państwa trzeciego posiadającym zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach,
  • cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy,
  • cudzoziemcem, któremu nadano w Polsce status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.

Odbycie stażu adaptacyjnego we wskazanym podmiocie leczniczym będzie można uznać za równoznaczne z odbyciem przeszkolenia. Oznacza to skrócenie czasu szkoleń cudzoziemców – pielęgniarek i położnych zamierzających wykonywać czasowo lub na stałe w Polsce te zawody.

Obowiązek zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania zawodu

Pielęgniarka lub położna, która chce zaprzestać wykonywania zawodu przez czas określony, będzie musiała zgłosić ten fakt właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i położnych, z podaniem przewidywanego okresu niewykonywania zawodu.

Wystawianie recept

Pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa będą mogły od 2016 r. wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, niezbędne do kontynuacji leczenia.

Ważne
Dodatkowym warunkiem wystawiania recept będzie obowiązek ukończenia specjalistycznego kursu w tym zakresie.

Większość przepisów nowelizacji ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw. Nowelizacja po poprawkach redakcyjnych wprowadzonych przez senatorów trafiła ponownie do Sejmu.