Zmiany w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej

Mimo negatywnego stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej (stanowisko z 9.5.2014 r. Nr 2/14/VII) i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (stanowisko Nr 17 z 25.6.2014 r.) oraz sprzeciwu związków zawodowych, 18 czerwca tego roku wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Proponowane przez rząd zmiany dotyczą nadania nowych uprawnień pielęgniarkom ubezpieczenia zdrowotnego, położnym ubezpieczenia zdrowotnego, oraz pielęgniarkom i położnym wykonującym zawód poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z projektem pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, po ukończeniu specjalistycznego kursu, będą uprawnione do samodzielnego ordynowania leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz ordynowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie recept, oraz do samodzielnego ordynowania określonych wyrobów medycznych. Natomiast pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, również po ukończeniu specjalistycznego kursu, będą mogły na zlecenie lekarza, wystawiać recepty na określone leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego jako kontynuację leczenia. Będą mogły również wydawać skierowania na określone badania diagnostyczne, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.
Projektowane rozszerzenie uprawnień ma obejmować pielęgniarki i położne posiadające wyższe wykształcenie i niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie ordynacji leków, uzyskane:
  • w ramach kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia – kierunki pielęgniarstwo i położnictwo,
  • w ramach kształcenia podyplomowego specjalizacyjnego,
  • w ramach kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych z wyższym wykształceniem na poziomie kursu specjalistycznego.
Osoby kształcące się na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo uzyskają niezbędną wiedzę, natomiast osoby obecnie wykonujące zawody i posiadające wykształcenie wyższe będą mogły uzupełnić wiedzę w ramach kształcenia podyplomowego (kurs specjalistyczny). Recepty na leki oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, recepty i zlecenia na wyroby medyczne oraz skierowania na badania diagnostyczne objęte nowelizacją ustawy, będą mogły być wystawiane przez uprawnione pielęgniarki i położne nie wcześniej niż od 1 stycznia 2016 r.
Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obecnie trafiła pod obrady Senatu.

Źródło: www.sejm.gov.pl

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności