Mimo negatywnego stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej (stanowisko z 9.5.2014 r. Nr 2/14/VII) i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (stanowisko Nr 17 z 25.6.2014 r.) oraz sprzeciwu związków zawodowych, 18 czerwca tego roku wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Proponowane przez rząd zmiany dotyczą nadania nowych uprawnień pielęgniarkom ubezpieczenia zdrowotnego, położnym ubezpieczenia zdrowotnego, oraz pielęgniarkom i położnym wykonującym zawód poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z projektem pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, po ukończeniu specjalistycznego kursu, będą uprawnione do samodzielnego ordynowania leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz ordynowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie recept, oraz do samodzielnego ordynowania określonych wyrobów medycznych. Natomiast pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, również po ukończeniu specjalistycznego kursu, będą mogły na zlecenie lekarza, wystawiać recepty na określone leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego jako kontynuację leczenia. Będą mogły również wydawać skierowania na określone badania diagnostyczne, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.
Projektowane rozszerzenie uprawnień ma obejmować pielęgniarki i położne posiadające wyższe wykształcenie i niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie ordynacji leków, uzyskane:

  • w ramach kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia – kierunki pielęgniarstwo i położnictwo,
  • w ramach kształcenia podyplomowego specjalizacyjnego,
  • w ramach kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych z wyższym wykształceniem na poziomie kursu specjalistycznego.

Osoby kształcące się na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo uzyskają niezbędną wiedzę, natomiast osoby obecnie wykonujące zawody i posiadające wykształcenie wyższe będą mogły uzupełnić wiedzę w ramach kształcenia podyplomowego (kurs specjalistyczny). Recepty na leki oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, recepty i zlecenia na wyroby medyczne oraz skierowania na badania diagnostyczne objęte nowelizacją ustawy, będą mogły być wystawiane przez uprawnione pielęgniarki i położne nie wcześniej niż od 1 stycznia 2016 r.
Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obecnie trafiła pod obrady Senatu.

Źródło: www.sejm.gov.pl