Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

W ewidencji gromadzi się dane i informacje o budynkach i lokalach w zakresie:

 1. źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu,

 2. źródła energii elektrycznej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej,

 3. źródła spalania paliw, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,

 4. przeprowadzonej kontroli lub czynności w zakresie kontroli źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,

 5. niewymagającego pozwolenia lub spełnienia wymagań określonych w uchwale, lub ustalenia wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska,

 6. w zakresie kontroli gospodarowania odpadami komunalnymi lub odprowadzania nieczystości ciekłych,

 7. w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza przez przedsiębiorcę, w zakresie objętym świadectwem charakterystyki energetycznej budynków,

 8. w zakresie kontroli stanu technicznego systemu ogrzewania,

 9. w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

 10. przekazanej premii termomodernizacyjnej, przekazanej premii remontowej oraz zwrotu takich premii,

 11. udzielonego ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych,

 12. odnawialnych źródeł energii,

 13. przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie,

 14. danych osób uprawnionych do wprowadzania danych i informacji do ewidencji,

 15. danych właścicieli lub zarządców budynków lub lokali: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby,

 16. adresu nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,

 17. numeru telefonu, o ile posiada, adres poczty elektronicznej, o ile posiada.

Dane i informacje są wprowadzane przez osoby uprawnione, pozyskiwane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję z bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali (BDOT), centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków, baz danych podmiotów przetwarzających dane w ramach swojej działalności, w zakresie centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Na potrzeby ewidencji, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego tę ewidencję, są wykorzystywane dane zgromadzone w geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz w państwowym rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Dane i informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się organom Inspekcji Ochrony Środowiska, organom nadzoru budowlanego, ministrowi właściwemu do spraw klimatu, Narodowemu Funduszowi, wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Głównemu Urzędowi Statystycznemu Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu, ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, organom Krajowej Administracji Skarbowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, ośrodkom pomocy społecznej lub centrom usług społecznych, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, wójtom, burmistrzom lub prezydentom miasta, starostom, sejmikom województwa, marszałkom województwa, wojewodom, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, regionalnym dyrektorom ochrony środowiska, organom lub innym podmiotom udzielającym ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania, Urzędowi Regulacji Energetyki, zakładom ubezpieczeń.

Celem ewidencji jest gromadzenie jednolitych, ustandaryzowanych i spójnych danych dotyczących budynków i lokali oraz eksploatowanych w nich źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej, źródeł spalania paliw, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, albo zgłoszenia, na potrzeby identyfikacji i diagnozowania źródeł niskiej emisji oraz planowania i podejmowania efektywnych działań publicznych eliminujących źródła tej emisji w oparciu o utworzoną ewidencję.

Projekt jest na etapie opiniowania przez Biuro Legislacyjne.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności