Zmiany w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Zawiera on zmiany nie tylko do nowej PZP, która ma wejść w życie 1.1.2021 r. Nowelizuje także ustawę o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawę z 11.9.2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych w art. 76 odnoszącym się do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że uchwalenie nowej PZP powoduje w konsekwencji potrzebę dostosowania, w ramach kolejnego kroku reformy systemu zamówień publicznych, w który wpisują się również umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, przepisów ustawy o umowie koncesji, tak aby razem z nową PZP tworzyły spójny system. W niniejszym tekście przedstawiamy kluczowe zmiany przewidziane w projekcie ustawy w tym zakresie.

Progi stosowania

W projekcie ustawy w ślad za dotychczas obowiązującymi przepisami przewidziano wprowadzenie kwoty szacunkowej wartości umów koncesji, której nieprzekroczenie będzie zwalniało zamawiającego z obowiązku stosowania przepisów ustawy. Jednocześnie, podobnie jak w nowej PZP, zrezygnowano z posługiwania się kwotą wyrażoną w walucie euro oraz wprowadzono stały próg stosowania ustawy wyrażony w złotych, który będzie wynosił 130 000 zł.

Ponadto analogicznie jak w nowej PZP wprowadza się definicję progu unijnego, która odsyła do obowiązujących w danym momencie regulacji unijnych, zarówno art. 8 ust. 1 dyrektywy 2014/23/UE, jak i rozporządzenia Komisji Europejskiej wydawanego na podstawie art. 9 ust. 4 dyrektywy 2014/23/UE, zmieniającego co dwa lata ww. dyrektywę w odniesieniu do progu obowiązującego w zakresie procedur zawierania umów koncesji. Nakłada się przy tym na ministra właściwego do spraw gospodarki obowiązek informowania o aktualnym progu unijnym, jego równowartości w złotych, ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 9 ust. 2 dyrektywy 2014/23/UE oraz średnim kursie złotego w stosunku do euro, stanowiącym podstawę przeliczania wartości umów koncesji. Taka informacja będzie publikowana w formie obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitorze Polskim” oraz na stronie internetowej UZP, niezwłocznie po publikacji komunikatu Komisji Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami oraz składanie ofert

Komunikacja między zamawiającym i wykonawcami w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji została uregulowana w projekcie ustawy analogicznie jak komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na mocy nowego PZP. W postępowaniu o zawarcie umowy koncesji komunikacja między zamawiającym i wykonawcami, w tym przekazywanie wniosków o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu, ofert, oświadczeń i zawiadomień, odbywa się zatem zgodnie z wyborem zamawiającego:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005), 
  • osobiście, 
  • przez posłańca, 
  • przy użyciu faksu lub 
  • przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W projekcie ustawy dodano również przepis określający formę, w jakiej można składać w postępowaniu oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia. Jest to pod rygorem nieważności, forma pisemna albo za zgodą zamawiającego – forma elektroniczna. Natomiast w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji o wartości mniejszej niż próg unijny ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności