Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Dwie równoległe nowelizacje dotyczą uproszczeń w kontrolach:

  • świadczeniodawców – przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych na podstawie ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • działalności leczniczej – przez organ prowadzący rejestr, ministra właściwego do spraw zdrowia, wojewodę i podmiot tworzący w zakresie zadań określonych w przepisach o działalności leczniczej,
  • przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin objętych własnością górniczą lub podmiotu wykonującego w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone mu przez tego przedsiębiorcę czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu wykonującego roboty geologiczne – przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska lub organy nadzoru górniczego.

Kontrola podmiotów wykonujących świadczenia opieki zdrowotnej

Pierwsza nowela dotycząca uproszczeń kontrolnych dotyczy podmiotów wykonujących świadczenia opieki zdrowotnej i umożliwia NFZ prowadzenie kontroli w tych podmiotach bez względu na to, czy w danym momencie przedsiębiorca jest kontrolowany przez inny uprawniony organ (art. 82 ustawy) i bez względu na czasowy limit kontroli w danym roku (art. 83 ustawy). Specyfika takich kontroli polega bowiem na tym, że NFZ nie kontroluje stricte działalności gospodarczej przedsiębiorcy lecz realizację zawartej z podmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stąd wprowadzone wyłączenia.

Kontrola podejmowana przez organy nadzoru górniczego

Natomiast druga nowelizacja dotyczy działań kontrolnych podejmowanych przez organy nadzoru górniczego oraz Inspekcji Ochrony Środowiska wobec przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania najważniejszych kopalin objętych własnością górniczą (w tym węglowodorów) oraz działań kontrolnych podejmowanych przez Ministra Zdrowia, wojewodę, organ tworzący lub organ prowadzący rejestr wobec przedsiębiorców wykonujących działalność leczniczą. Wymienionych przedsiębiorców nie będą dotyczyły zawarte w ustawie ograniczenia w zakresie zawiadomień o wszczęciu kontroli (art. 79 ustawy), miejsca przeprowadzania kontroli (art. 80a ustawy), zakazu jednoczesnych kontroli (art. 82 ustawy) oraz limitu czasowego kontroli w roku (art. 83 ustawy).

Podstawa prawna:

  • art. 6 ustawy z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1133) 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności