Ustawa z 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła ponad 70 zmian do dotychczas obowiązującej regulacji. Wśród najważniejszych wymienić można m.in.:

 • Odejście od zasady tożsamości stopni wojskowych i stanowisk – nowe zasady pozwolą na zaszeregowanie stanowisk służbowych oficerów młodszych i szeregowych do dwóch stopni wojskowych, a podoficerów do trzech stopni wojskowych. Zmiany zaszeregowania dokonywał będzie organ uprawniony do wyznaczenia żołnierza na określone stanowisko służbowe, w drodze decyzji. Zmiana zaszeregowania da podstawę do mianowania oficera i podoficera na kolejny stopień wojskowy bez zmiany stanowiska służbowego.
 • Nowe zasady opiniowania żołnierzy – opinie będą coroczne, a skala 5-stopniowa (dodatkowy stopień „wzorowy”).
 • Wprowadzenie dodatków motywacyjnych dla podoficerów.
 • Możliwość wyznaczania na niższe stanowiska służbowe żołnierzy zawodowych – za ich zgodą – w przypadku likwidacji lub zmiany dotychczas zajmowanych przez nich stanowisk służbowych.
 • Objęcie żołnierzy służby kontraktowej możliwością przenoszenia do rezerwy (na okres do 6 miesięcy).
 • Zniesienie kadencyjności u podoficerów. Według nowych rozwiązań kadencyjność będzie funkcjonowała jedynie dla oficerów służby stałej. Oficerowie zawodowi będą mogli powtarzać kadencję na zajmowanych stanowiskach służbowych bez ograniczeń, z wyjątkami dotyczącymi tzw. stanowisk prezydenckich.
 • Likwidację dwóch przesłanek zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej (uzyskanie dwóch niedostatecznych ocen ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz niezłożenie w określonym terminie, po uprzednim wezwaniu, oświadczenia o stanie majątkowym).
 • Wprowadzenie urlopu ojcowskiego na zasadach określonych w kodeksie pracy.
 • Rozszerzenie instytucji 3-letniego przedawnienia na wszelkie roszczenia wynikające ze stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej.
 • Uporządkowanie kwestii nieistniejących stopni wojskowych (z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, starszego plutonowego (starszego bosmanmata) mianuje się na stopień sierżanta (bosmana), sierżanta sztabowego (bosmana sztabowego) i starszego sierżanta sztabowego (starszego bosmana sztabowego) – na stopień młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki), a młodszego chorążego sztabowego (młodszego chorążego sztabowego marynarki) i chorążego sztabowego (chorążego sztabowego marynarki) – na stopień starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki). Przepisy nakazujące mianowanie żołnierzy na inne stopnie weszły w życie 1 stycznia 2014 r.).

Podstawa prawna:

 • art. 1, art. 12, art. 16 ustawy z 11.10.2013 r. o zmianie ustawy o służbie żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw