W rządowym projekcie nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw przewidziano, że każdy pacjent będzie miał prawo do leczenia bólu. Dostęp do świadczeń zapewniających łagodzenie bólu mają obecnie pacjenci w stanie terminalnym.

Pacjenci będą mogli decydować o obecności bliskiej osoby podczas udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna będzie udostępniania osobie przez niego upoważnionej za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym, w sposób wskazany przez tę osobę.

Pacjenci będą mogli otrzymać informacje o stanie zdrowia także od innych osób, które wykonują zawód medyczny, np. ratownika medycznego. W projekcie poszerzono katalog osób, którym podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną o

1) fizjoterapeutów,

2) diagnostów laboratoryjnych,

3) ratowników medycznych.

Oryginał dokumentacji medycznej będzie wydawany tylko na żądanie organów władzy publicznej i sądów oraz w sytuacji, gdy sporządzenie kopii mogłoby spowodować opóźnienie w udzieleniu świadczenia zdrowotnego, co zagrażałoby życiu lub zdrowiu pacjenta.

Maksymalna opłata za sporządzenie jednej strony kopii dokumentacji medycznej ma wynosić 30 gr (obecnie jest to około 84 gr).

Skierowanie na świadczenie medyczne (badanie), które nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta, ma być przechowywane przez 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym zostało wystawione.

Dokumentację medyczną, która jest przeznaczona do zniszczenia będzie można wydać pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej.

W razie śmierci osoby wykonującej praktykę medyczną podmiotem zobowiązanym do zabezpieczenia dokumentacji medycznej będzie samorząd zawodowy, tj. okręgowa izba lekarska lub okręgowa izba pielęgniarek i położnych.