Zmiany dotyczące ośrodków wsparcia

Ośrodki wsparcia świadczą usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i zapewniają posiłek osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W znowelizowanych przepisach ustawy o pomocy społecznej pozostawiono odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi na dotychczasowym poziomie, czyli w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie. Zmieni się natomiast wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie. Zostanie on podniesiony z 250% do 300% kryterium dochodowego.

Obecnie tylko powiaty mogą prowadzić kluby samopomocy, co ograniczało dostęp wielu osobom do tej formy pomocy ze względu na odległość. Po zmianach również gminy będą mogły prowadzić kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W nowelizacji przewidziano także ujednolicenie we wszystkich województwach kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia. Wojewoda corocznie będzie ustalał średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dla środowiskowych domów samopomocy dotacja będzie wynosiła nie mniej niż 250% kryterium dochodowego, a dla klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w wysokości nie niższej niż 80% kryterium dochodowego.

Superwizja pracy socjalnej

Nowelizacja wprowadza także pojęcie i zasady superwizji socjalnej. Superwizja pracy socjalnej polega na rozwoju zawodowym pracowników socjalnych, wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania.

Ważne
Prawo do korzystania z superwizji pracy socjalnej prowadzonej przez superwizorów pracy socjalnej będzie miał każdy pracownik socjalny.

Superwizorem pracy socjalnej będzie mogła zostać osoba, która ukończyła szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej, przystąpiła do egzaminu, zdała egzamin i uzyskała certyfikat superwizora pracy socjalnej.

Ważne
Szczegółowe kwestie, związane m.in. ze standardami superwizji pracy socjalnej, określi w rozporządzeniu minister pracy i polityki społecznej.

Lepsza ochrona pracowników socjalnych

Rodzinne wywiady środowiskowe i pracę socjalną w terenie będzie mogło wykonywać wspólnie dwóch pracowników socjalnych.

Kierownik ośrodka pomocy społecznej będzie mógł wystąpić z wnioskiem o pomoc do Policji, a Policja będzie zobligowana takiej pomocy udzielić. Celem tej zmiany jest zapewnienie ochrony pracownikom socjalnym podczas wykonywania przez nich pracy.

Pozostałe zmiany

W nowelizacji dopuszczono, w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. podczas silnych mrozów, przebywanie w noclegowni i w schronisku dla bezdomnych osób pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

Minister pracy i pomocy społecznej wyda rozporządzenie, w którym określi standardy wsparcia udzielanego w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych i ogrzewalniach, kwalifikacje pracowników i standard obiektów, w których udzielana jest pomoc bezdomnym.

Zmiany zostaną wprowadzone etapami: część przepisów wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia (4.9.2015 r.) w Dzienniku Ustaw, część przepisów wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a część 1.1.2016 r.