Zmiany w ustawie o ochronie zabytków w zakresie postępowania dotyczącego rejestrowania i ochrony zabytków

W zakresie wpisu do rejestru zabytków dodano przepisy, zgodnie z którymi informację o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru oraz o ostatecznym zakończeniu tego postępowania wojewódzki konserwator zabytków przekazuje niezwłocznie właściwemu staroście . Informację tę, do czasu ostatecznego zakończenia tego postępowania, podaje się do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej BIP starostwa powiatowego, na obszarze którego znajduje się zabytek, a ponadto w siedzibie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, w której znajduje się zabytek (art. 9 ust. 3a-3c OchrZabU).

Dodano też przepis, zgodnie z którym od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabroniono prowadzenia prac konserwatorskich,

restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku . Zakaz ten dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie.

Ważne
Przepisów tych nie stosuje się do zabytku służącego obronności i bezpieczeństwu państwa (art. 10a OchrZabU).

Zgodnie z dodanym art. 14aa OchrZabU od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku na Listę Skarbów Dziedzictwa do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich oraz podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

Przepisu tego nie stosuje się do zabytku:

1) wpisanego do rejestru,

2) wpisanego do inwentarza muzeum,

3) wchodzącego w skład narodowego zasobu bibliotecznego.

W zakresie kontroli dokonywanych przez kontrolerów wojewódzkiego konserwatora zabytków i zaleceń pokontrolnych, do art. 40 OchrZabU dodano ust. 2a i 2b. Z nowych przepisów wynika, że kontrolowana osoba fizyczna lub kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń, może zgłosić pisemnie umotywowane zastrzeżenia do zaleceń pokontrolnych oraz dodatkowe wyjaśnienia lub przedstawić dodatkową dokumentację . Wojewódzki konserwator zabytków, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych:

1) zmienia zalecenia pokontrolne i przekazuje je wraz z uzasadnieniem kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej - w przypadku stwierdzenia zasadności całości lub części zastrzeżeń albo

2) odmawia zmiany zaleceń pokontrolnych i swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem przekazuje kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej - w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości.

Ponadto, zgodnie z nowym art. 47a OchrZabU, MKiDN po zasięgnięciu opinii Głównej Komisji Konserwatorskiej będzie mógł z urzędu uchylić lub zmienić pozwolenie wydane przez wojewódzkiego konserwatora w zakresie z art. 36 ust. 1 OchrZabU, jeżeli realizacja działań określonych w tym pozwoleniu spowodowałaby:

1) uszczerbek dla wartości zabytku lub

2) uszkodzenie lub zniszczenie zabytku, lub

3) niewłaściwe korzystanie z zabytku.

Ważne
Postępowania w tej sprawie nie będzie można wszcząć po upływie 2 lat od dnia, w którym to pozwolenie stało się ostateczne. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania pozwolenia wygaśnie po upływie 3 miesięcy od dnia jego doręczenia, jeżeli w tym terminie MKiDN nie wyda decyzji o uchyleniu lub zmianie tego pozwolenia.

Utworzono też Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków (dalej: NFOZ) jako państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest MKiDN (art. 83b OchrZabU).

Nowelizacja wprowadza też rozdział 10a pt. „Administracyjne kary pieniężne” (art. 107a-107i OchrZabU). Przewidziano w nim kary administracyjne w wysokości:

1) od 500 do 2000 zł, m.in. jeżeli właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa albo wpisanego do rejestru lub innego zabytku znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, który nie powiadomił odpowiednio MKiDN albo wojewódzkiego konserwatora zabytków m.in. o uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, a także zagrożeniu dla zabytku nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu zdarzenia itd.;

2) od 500 do 500 000 zł, której podlega m.in. ten, kto podejmuje działania niezgodne z pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków lub MKiDN, a także ten, kto nie wykonuje zaleceń pokontrolnych.

Ważne
Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się ostateczna. Środki z takich kar przekazuje się do NFOZ.

Ponadto dodano też art. 109c OchrZabU, zgodnie z którym kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zmianie uległ też art. 108 OchrZabU, który w nowym brzmieniu stanowi, że:

1) kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (wcześniej: od 3 miesięcy do lat 5);

2) podobnie jak poprzednio, jeżeli sprawca takiego czynu działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;

3) w razie skazania za wspomniane wyżej przestępstwo polegające na zniszczeniu zabytku sąd orzeka na rzecz NFOZ nawiązkę w wysokości do wartości zniszczonego zabytku ; a jeżeli przestępstwo to polega na uszkodzeniu zabytku, sąd orzeka obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego, a jeśli obowiązek taki nie byłby wykonalny - nawiązkę na rzecz NFOZ w wysokości do wartości uszkodzenia zabytku (poprzednio sąd mógł orzec nawiązkę na wskazany cel społeczny związany z ochrona zabytków w wysokości od trzykrotnego do trzydziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia);

4) w razie skazania za wspomniane przestępstwo nieumyślnie, sąd może orzec na rzecz NFOZ nawiązkę w wysokości od trzykrotnego do trzydziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia .
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności