Nowelizacja jest kontynuacją poprzednich zmian w ustawie o drogach publicznych, w której to powierzono Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą.

Główny Inspektor Transportu Drogowego może wykorzystywać system teleinformatyczny stosowany w elektronicznym systemie poboru opłaty elektronicznej w celu udostępniania danych osobowych w sposób określony w art. 55b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 t.j., dalej TransDrogU).

Zgodnie z nowelizowaną ustawą z dnia 15.3.2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych Główny Inspektor Transportu Drogowego w związku z poborem opłaty elektronicznej i kontrolą prawidłowości jej uiszczenia może zlecić tylko obsługę użytkowników elektronicznego systemu poboru opłaty elektronicznej i wnoszenia opłaty, jak również usługi doradcze, bankowe, płatnicze oraz ubezpieczeniowe.

Projektowanie, budowa, rozwój, wdrożenie, jak również wsparcie urządzeń, czy też elementów systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej oraz kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty dzięki nowelizacji może być świadczone przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, czy też państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podmioty, które mogą świadczyć takie usługi uregulowane są w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j., dalej ZamPublU).

Poza jednostkami sektora finansów publicznych oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, takie usługi świadczyć mogą także zgodnie z przepisami ZamPublU: „osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

a) finansują je w ponad 50% lub

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego – o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności”.

Podmioty wymienione powyżej zwane są Podmiotami Wyznaczonymi. Jak już zostało wspomniane Główny Inspektor Transportu Drogowego zawiera z Podmiotem Wyznaczonym umowę o świadczenie usług. W omawianej w niniejszym artykule nowelizacji wymieniono elementy, które taka umowa zawierać powinna.

Umowa o świadczenie usług – elementy

Jak w każdej umowę o świadczenie usług należy podać termin wykonania czynności, wysokość wraz z zasadami wypłaty wynagrodzenia, jak również w sposób szczegółowy określić przedmiot i zakres czynności realizowanych przez Podmiot Wyznaczony. W umowie musi znaleźć się również harmonogram przygotowania lub wykonania czynności przez Podmiot Wyznaczony i jego obowiązki. Nie można zapomnieć o uwzględnieniu trybu kontroli wykonania czynności przez Podmiot Wyznaczony, jak również o skutkach nienależytego wykonania oraz niewykonania umowy.

Umowy te finansowane są z Krajowego Funduszu Drogowego.