We wstępie do uzasadnienia do nowelizacji podkreślono, iż „zmiany w systemie finansowania samorządów muszą być wkomponowane w cały system finansowy państwa, a ewentualne zmiany źródeł dochodów samorządów należy rozpatrywać w kontekście wszystkich wprowadzanych zmian i reform”. Tym samym „przygotowana obecnie nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego będzie obejmować tylko przedłużenie obowiązywania przepisów w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego dla samorządów województw”. Zmiany wprowadzone niniejszą ustawą dokonane zostały w zakresie:

1) uzupełnienia przepisu art. 33 ust.1 ustawy określającego obowiązki ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie informowania jednostek samorządu terytorialnego o kwotach subwencji ogólnej, poprzez wskazanie, że minister informuje również o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej, o których mowa w art. 26 ust. 1 oraz w art. 36 ust. 4 pkt 1 przedmiotowej ustawy;

2) przekazywania informacji o wysokości subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego za pośrednictwem narzędzi elektronicznych;

3) określenia wysokości minimalnej kwoty subwencji przenoszonej między jednostkami objętymi podziałem administracyjnym kraju na poziomie kwoty minimalnego wynagrodzenia;

4) przedłużenia obowiązywania na lata 2017-2019 zasad ustalania wpłat województw do budżetu państwa oraz podziału części regionalnej subwencji ogólnej stosowanych w 2016 r., wprowadzonych ustawą z 23.10.2014 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a następnie prolongowanych ustawą z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

5) utworzenia w latach 2017-2019 w budżecie państwa rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy i przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, dla których zarządcą jest zarząd województwa;

6) wprowadzenia w latach 2017-2019 mechanizmu wyrównywania różnic w dochodach województw.

Warto nadmienić, że powyższe przepisy korekcyjno-wyrównawcze dla systemu finansów samorządów będzie się stosować po raz pierwszy do ustalenia na rok 2017 części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, wpłat województw do budżetu państwa i rezerwy celowej, a także do opracowania projektu ustawy budżetowej i projektów uchwał budżetowych na rok 2017 oraz do ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na rok 2017.

Reasumując, niniejsza zmiana do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie miała na celu reformowania systemu finansów publicznych, a jedynie (przede wszystkim) przedłużenie stosowania dotychczasowych przepisów, które były stosowane wobec jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r.