Z uzasadnienia do projektu wynika, że beneficjentami pomocy będą m.in. instytucje kultury (państwowe, współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządowe), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, szkoły artystyczne itd.

Przewidziano, że wsparcie będzie miało charakter horyzontalny i obejmie cały kraj, mając na względzie szczególnie miasta i ich obszary funkcjonalne. W odniesieniu do województwa mazowieckiego projekt rozporządzenia przewiduje wydzielenie specjalnej puli na wsparcie tego regionu. Wskazano bowiem maksymalne progi pomocy, jaka będzie udzielana w ramach VIII. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartości te wskazano oddzielnie dla 15 słabiej rozwiniętych regionów i dla Mazowsza, które w obecnej perspektywie finansowej znalazło się w grupie regionów rozwiniętych – będą to odpowiednio 85% i 80% kosztów kwalifikowanych.

W odniesieniu do kwalifikowalności wydatków w ramach pomocy na wspieranie kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego kwalifikowane będą wydatki związane bezpośrednio z realizacją dofinansowanej inwestycji, poniesione od 1.1.2014 r. do 30.6.2021 r.

Przepisy rozporządzenia mają obowiązywać do 30.6.2021 r., natomiast ich realizacja ma rozpocząć się z dniem jego wejścia w życie rozporządzenia i zakończyć się z dniem 30.6.2021 r.

Obecnie omawianą problematykę reguluje rozporządzenie MKiDN z 12.8.2015 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1213).