Zmiany w udziałach JST w podatkach dochodowych – projekt nowelizacji

Chodzi o zmiany następujących regulacji:

1) art. 4 ust. 2 (w stosunku do gminy) o aktualnej treści:

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89.

2) art. 5 ust. 2 (w stosunku do powiatu) o aktualnej treści:

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

3) art. 6 ust. 2 (w stosunku do województwa) o aktualnej treści:

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa wynosi 1,60%.

Zmianie mają ulec także jednostki redakcyjne ujęte w art. 9 ww. ustawy, tj. ust 1,2 i 3 o aktualnej treści:

1. Kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,3934, z zastrzeżeniem art. 89, i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

2. Kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

3. Kwotę udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,0160 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

W art. 1 ww. projektu ustawy postanowiono zaś, że:

W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, 374 i 1086) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 2 wyrazy „39,34%” zastępuje się wyrazami „43,93%”;

2) w art. 5 w ust. 2 wyrazy „10,25%” zastępuje się wyrazami „11,49%”;

3) w art. 6 w ust. 2 wyrazy „1,60%” zastępuje się wyrazami „1,79%”;

4) w art. 9:

a) w ust. 1 wyrazy „0,3934” zastępuje się wyrazami „0,4393”,

b) w ust. 2 wyrazy „0,1025” zastępuje się wyrazami „0,1149”,

c) w ust. 3 wyrazy „0,0160” zastępuje się wyrazami „0,0179”.

Ważne

Z zestawienia aktualnie obowiązujących ww. regulacji prawnych DochSamTerytU z tymi projektowanymi wynika więc, że projektodawcy proponują zwiększenie udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt nie dotyczy więc zmian w udziałach jednostek samorządowych w podatku dochodowym od osób prawnych. Najbardziej widoczny wzrost procentowy jest widoczny w stosunku do gmin, gdzie wskaźnik partycypacji w dochodach tych jednostek miałby ulec zwiększeniu nawet o kilka procent. Znacznie mniejsze zwiększenie udziału w dochodach z ww. podatku miałoby być udziałem powiatów i województw.

Autorzy projektu w uzasadnieniu wprowadzonych zmian wskazują m.in., na coraz trudniejszą sytuacją samorządów i konieczność zapewnienia większej płynności finansowej dla realizacji zadań ustawowych. Wskazuje się także na wzrastające koszty obsługi zadłużenia budżetów samorządowych, co jest w znacznej mierze spowodowane wzrostem różnych kosztów np. pracy, energii, materiałów i innych. Te okoliczności, zdaniem autorów projektu, uzasadniają wskazaną propozycję zwiększenia samorządów w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując powyższe wskazać należy, że sama idea proponowanych zmian wydaje się być słuszna, szczególnie ze względu na dodatkowe okoliczności, a mianowicie znaczny spadek dochodów w ogólności w wielu budżetach samorządowych, co było spowodowane przez COVID-19 i co bardzo istotne, spadek ten będzie także występował w dochodach budżetowych 2021 r. Z tych wszystkich względów nie sposób odmówić zasadności postulowanym zmianom. Jedyną zaś okolicznością, która mogłaby zostać przedstawiona w uzasadnieniu projektu w pełniejszym zakresie, jest uzasadnienie dla przyjęcia takich, a nie innych udziałów procentowych poszczególnych szczebli samorządu w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności