Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonywana przez rolnika ryczałtowego sprzedaż produktów rolnych pochodzących z jego własnej działalności rolniczej oraz świadczenie przez niego usług rolniczych są zwolnione od podatku – por. art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU). Jednocześnie rolnikowi ryczałtowemu przysługuje od nabywcy produktów rolnych (podatnika VAT czynnego) zryczałtowany zwrot podatku (art. 115 ust. 1 VATU). Obecnie produkty rolne obejmują wyłącznie towary wymienione w zał. nr 2 do VATU oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim (art. 2 pkt 20 VATU).

W celu ujednolicenia stosowanych przepisów prawa podatkowego (poprzez odniesienie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zaproponowano objęcie definicją produktów rolnych:

– wszystkich towarów pochodzących z działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz

– produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym – spełniających warunki określone w art. 20 ust. 1c-1e ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: PDOFizU).

Rozszerzono więc katalog produktów rolnych m.in. o następujące towary: orzeszki ziemne, kiwi, owoce tropikalne i podzwrotnikowe, rośliny wykorzystywane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych (m.in. bazylia pospolita, lipa, oregano, mięta), ryby morskie, materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania lub w farbowaniu lub garbowaniu (przy założeniu, że tak jak dotychczas, pochodzą z własnej działalności rolnika ryczałtowego).

W konsekwencji, planuje się uchylić załącznik nr 2 do VATU (a także odniesienia do niego w definicji produktów rolnych zawartej w art. 2 pkt 20 VATU). Ponadto z uwagi na uchylenie tego załącznika, usługi w nim wymienione przeniesiono (wraz z aktualnymi grupowaniami PKWiU 2015) do definicji usług rolniczych. Tym samym odpowiednio zmianie uległo brzmienie tej definicji (art. 2 pkt 21 VATU).