Celem zmian jest doprecyzowanie i wprowadzenie podstaw prawnych do wdrożenia ogólnokrajowego systemu teleinformatycznego w ochronie zdrowia. Zawarto w niej również regulacje dostosowujące inne ustawy m.in. do wprowadzenia elektronicznej recepty, skierowania, zlecenia oraz rejestrów medycznych i systemów teleinformatycznych. Doprecyzowano również przepisy dotyczące telemedycyny.

Zmiany w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia

Nowelizacja wprowadza m.in. definicję elektronicznej dokumentacji medycznej, pracownika medycznego oraz rejestru medycznego.

Elektroniczna dokumentacja medyczna ma być prowadzona w formatach zamieszczonych w portalu edukacyjno-informacyjnym oraz w BIP ministra właściwego ds. zdrowia.

W celu pełniejszej identyfikacji pracownika medycznego w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych rozszerzono zakres wymaganych w nim danych o numer prawa wykonywania zawodu, specjalizację, informację o zatrudnieniu u usługodawcy oraz datę zgonu. Wprowadzono także obowiązek przekazywania przez usługodawców oraz Narodowy Fundusz Zdrowia do Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych identyfikatorów pracowników medycznych.

Uregulowano także Centralny Wykaz Produktów Leczniczych, którego głównym celem jest zapewnienie wymaganej funkcjonalności systemu P1 w obszarach związanych m.in. z:

  • weryfikacją leków przepisywanych na receptach,
  • weryfikacją interakcji między lekami przyjmowanymi przez pacjentów,
  • udostępnianiem listy odpowiedników leków przy realizacji recept,
  • udostępnianiem lekarzom danych o lekach refundowanych czy wyrobach medycznych.

Wprowadzono natomiast podstawę do stworzenia Systemu Obsługi List Refundacyjnych, którego celem będzie przetwarzanie danych niezbędnych do wydania decyzji w sprawie objęcia refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego i za pomocą którego wnioskodawca, po wcześniejszym założeniu konta, będzie składał wnioski.

Zmiany w ustawie o izbach aptekarskich

W ustawie z 19.4.1991 r. o izbach aptekarskich doprecyzowano kwestie związane z tzw. telemedycyną. Wprowadzono możliwość udzielania informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów, będących przedmiotem obrotu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz sprawowania opieki farmaceutycznej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

W ustawie z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadzono zmiany mające na celu wprowadzenie do porządku prawnego rozwiązań ułatwiających wykonywanie zawodów lekarza i lekarza dentysty w modelu telemedycyny. Zmieniono także sposób zgłaszania się lekarza do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Zmiany w Prawie farmaceutycznym

Zmiany dotyczą także recepty elektronicznej. Określono zakres danych, jakie powinny się znaleźć na recepcie. Uregulowano również instytucję informacji o wystawionej recepcie, którą pacjent otrzymuje od osoby wystawiającej receptę w razie wystawienia recepty w postaci elektronicznej. Informacja ta stanowi potwierdzenie o wystawieniu recepty w postaci elektronicznej, a także zawiera informacje o leku, który został na niej wystawiony.

Do Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej oraz Krajowego Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych wprowadzono unikalny identyfikator, który ma umożliwić bezproblemową identyfikację danego podmiotu w rejestrach.