Obowiązujące od 1.1.2017 r. rozporządzenie MRPiPS z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2292 – dalej: ŚwiadectwaR) jest nowelizowane z dwóch powodów. Po pierwsze, wskutek reformy pracy tymczasowej. Po drugie, ze względu na uwagi pracodawców do obecnych regulacji.

Obowiązki agencji pracy tymczasowej

W związku ze zmianą ustawy z 9.7.2003 r. o pracownikach tymczasowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 360 ze zm.), uchwaloną 7.4.2017 r. przez Sejm i skierowaną do Senatu, konieczna jest modyfikacja postanowień ŚwiadectwaR. Projekt w tej sprawie przewiduje dodanie § 2a do ŚwiadectwaR. W efekcie jego wprowadzenia pracodawca będący agencją pracy tymczasowej będzie miał dodatkowy obowiązek. Obok dotychczasowych elementów będzie musiał wpisać do świadectwa pracy wystawianego pracownikowi tymczasowemu wszystkich pracodawców-użytkowników, dla których ten pracownik wykonywał pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz okresów wykonywania takiej pracy. Oznacza to także dodanie do wzoru świadectwa pracy nowego pkt 2 dotyczącego właśnie pracy tymczasowej i oznaczenie dotychczasowej treści pkt 2 (rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska oraz pełnione funkcje) jako pkt 3.

Wydłużone terminy

Projekt zmian w ŚwiadectwaR przewiduje ponadto wydłużenie 3-dniowego terminu na wydanie nowego i uzupełnienie dotychczasowego świadectwa pracy. Pracodawca ma mieć 7 dni – liczone od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie sprostowania świadectwa pracy – na przekazanie pracownikowi nowego świadectwa pracy (§ 7 ust. 2 ŚwiadectwaR). Tyle samo czasu będzie mu przysługiwało na wpisanie do tego dokumentu informacji dotyczącej prawomocnego orzeczenia o:

  • przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu dla pracownika ze względu na niezgodne z prawem wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia; termin ma być liczony od dnia przedłożenia świadectwa pracy przez pracownika; uzupełnienie następować będzie, tak jak obecnie na żądanie pracownika (§ 7 ust. 3 ŚwiadectwaR),
  • odszkodowaniu na jego rzecz ze względu na nieuzasadnione rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez tego pracownika, ponieważ właśnie w ciągu 7 dni (a nie 3) od uprawomocnienia się orzeczenia pracownik powinien przedłożyć świadectwo w takim przypadku, a jeśli tego nie uczyni – w terminie 7 dni od wezwania przez pracodawcę (§ 9 ŚwiadectwaR).

Nowe elementy

Są jeszcze dwie projektowane nowości w ŚwiadectwaR. Pierwsza dotyczy konieczności wydania nowego świadectwa pracy w razie zawarcia ugody, która powoduje taki efekt. Ma to następować w ciągu 7 dni od zawarcia lub zatwierdzenia ugody (nowy § 7 ust. 6 ŚwiadectwaR).

Druga nowość to możliwość przesłania nowego lub uzupełnionego świadectwa pracy za pośrednictwem operatora pocztowego lub doręczenia w inny sposób, jeśli jego wydanie w tradycyjny sposób jest z przyczyn obiektywnych niemożliwe (nowy § 7 ust. 7 ŚwiadectwaR).

Data wejścia w życie

Zmiany w ŚwiadectwaR mają zacząć obowiązywać od 1.6.2017 r. Tego samego dnia ma wejść w życie reforma pracy tymczasowej.